Stic­ky AI

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Maak je ei­gen stic­kers voor iMes­sa­ge

Dat een plaat­je meer zegt dan dui­zend woor­den, is een al­ge­meen ge­ac­cep­teerd ge­zeg­de. Hoe­veel meer zegt dan een stic­ker die je via iMes­sa­ge ver­stuurt? Stic­kers vier­den hun in­tro­duc­tie met de re­lea­se van iOS 10 en de ver­nieuw­de Be­rich­ten-app. Een jaar la­ter zien we ze zelf niet su­per­vaak voor­bij­ko­men, hoe­wel ie­der­een wel een of twee stic­ker­packs ge­ïn­stal­leerd heeft (be­wust of on­be­wust). Mis­schien brengt de nieu­we app Stic­ky AI hier ver­an­de­ring in. De app (voor iPho­ne en iPad) is ge­maakt door de ont­wik­ke­laar van de ge­wel­di­ge foto-app Pris­ma. Stic­ky AI maakt het mo­ge­lijk om op een een­vou­di­ge ma­nier stic­kers met je ei­gen smoel er­op te ma­ken. De ach­ter­grond wordt au­to­ma­tisch ver­wij­derd en je kunt nog tekst en ver­schil­len­de ef­fec­ten toe­voe­gen. Is dat je te sta­tisch? Stic­ky AI laat je zelfs kor­te stic­ker- gif­jes ma­ken. Wie heeft de Ani­mo­ji’s van de iPho­ne X dan nog no­dig?

1. Stic­ky AI

Open de App Sto­re, zoek naar Stic­ky AI en down­load de app. In het screenshot hier­bo­ven zie je al­vast het goe­de icoon­tje. Na het star­ten van de app geef je nog even toe­gang tot de ca­me­ra.

5. Tekst

Via de ’ T’ rechts­bo­ven voeg je tekst toe en kies je de kleur. Tik op het v’tje en je kunt het tekst­je ver­sle­pen. De knop met het pop­pe­tje voegt een wit­te om­lij­ning om je foto toe.

2. Sel e-ti­me

Nu ver­schijnt het zoe­ker­beeld van de front­ca­me­ra. Denk even na over een goed stic­ker­ge­zicht en maak dan een foto met een en­ke­le tik op de ont­span­knop. Houd je de knop in­ge­drukt, dan maak je een gi e.

6. Klaar?

Tik op de Deel-knop rechts­on­der als je klaar bent. In het me­nu ver­schij­nen al­le ge­ïn­stal­leer­de apps waar­mee je de stic­ker kunt ver­stu­ren. Of je kiest de om­weg via je fo­to­bi­bli­o­theek.

3. Stijl

De ach­ter­grond van je sel estic­ker wordt au­to­ma­tisch ver­wij­derd. Door op je ge­zicht te tik­ken, kies je één van drie stij­len: nor­maal, zwart-wit-te­ke­ning of strip guur. Een tik op de ach­ter­grond ver­an­dert de kleur er­van.

7. Van­uit Be­rich­ten

Al­le ge­maak­te stic­kers ver­stuur je voort­aan ook ge­mak­ke­lijk van­uit de Be­rich­ten-app. Tik hier op het App Sto­re-icoon­tje naast het tekst­vak­je om de be­schik­ba­re iMes­sa­ge-apps te to­nen.

4. Ach­ter­grond ne­tu­nen

Tik op de twee­de knop rechts­bo­ven. Hier­mee kun je gum­men of de ach­ter­grond weer te­rug­ha­len. Wij vin­den een stic­ker het leukst als die al­leen maar uit ge­zicht be­staat, dus we gum­men de rest uit.

8. Stic­ker­col­lec­tie

Tik op het ge­le icoon­tje van Stic­ky AI (als dat er staat – kies an­ders de knop met drie punt­jes voor een vol­le­di­ge lijst). Ver­vol­gens ver­schijnt je com­ple­te stic­ker­col­lec­tie om te ver­stu­ren.

Ach­ter­grond en stijl kie­zen

De iPad-app werkt prak­tisch het­zelf­de als de iPho­ne-va­ri­ant. Na­dat je een foto hebt ge­maakt, wordt de ach­ter­grond stan­daard ver­wij­derd. Met een tik op het trans­pa­ran­te ge­deel­te se­lec­teer je een vas­te kleur, tik je op je smoel, dan pas je lters toe. Be­wer­ken

Via de­ze knop be­werk je je foto. Zo kun je er­voor kie­zen om meer ach­ter­grond of de­len van je bo­ven­li­chaam te ver­wij­de­ren, of om juist meer ach­ter­grond te la­ten zien. Met de knop er­on­der krijgt al­les op de foto een om­lij­ning. Tekst

Via de knop met de ’ T’ rechts­bo­ven voeg je tekst­vak­jes toe. Schrijf je tekst, kies een kleur en pas ver­vol­gens met veeg­ge­ba­ren op het scherm de groot­te, po­si­tie en ori­ën­ta­tie er­van aan. Dat laat­ste werkt ove­ri­gens ook met je ge­zicht! Op al je ap­pa­ra­ten?

Wil je de stic­kers zo­wel op je iPad als iPho­ne ge­brui­ken? Sla ze dan op in je fo­to­bi­bli­o­theek. Dan ver­schij­nen ze (via iCloud­fo­to­bi­bli­o­theek­fo­to­bi­bli­o­theek fo­to­bi­bli­o­theek of Fo­to­st­ream) van­zelf op je an­de­re ap­pa­ra­ten, waar je ze dan via Stic­ky AI ook als stic­kers kunt op­slaan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.