Hal­lo So­nos, hoor je mij?

Iets eer­der dan Ap­ple’s Ho­mePod heeft ook So­nos een spraak­ge­stuur­de spea­ker op de markt ge­bracht. De So­nos One moet het bes­te van So­nos com­bi­ne­ren met het bes­te van Ama­zon, Goog­le én Ap­ple.

iCreate (Netherlands) - - Review -

Spea­kers met spraak­be­stu­ring zijn he­le­maal hot. Ama­zon brak hal­ver­we­ge 2015 de markt open met de Ama­zon Echo. Goog­le volg­de: de Goog­le Ho­me kwam eind 2016 op de markt. Ap­ple leek een beet­je over­val­len door het snel­le suc­ces van bei­de pro­duc­ten en voel­de zich ge­nood­zaakt om in ju­ni tij­dens de WWDC­key­no­te, tra­di­ti­o­neel een soft­wa­re-feest­je, de Ho­mePod aan te kon­di­gen, die pas in de­cem­ber in de win­kel ver­schijnt.

De drie pro­duc­ten van Ama­zon, Goog­le en Ap­ple heb­ben een aan­tal over­een­kom­sten. Je be­stuurt ze vol­le­dig met je stem, zon­der dat daar­bij een smartpho­ne of ta­blet no­dig is. Dat doen ze al­le­drie met hun ei­gen spraak­be­stu­ring: Alexa van Ama­zon, Goog­le As­sis­tent en Si­ri van Ap­ple. En ze zijn al­le drie nog niet in Ne­der­land ver­krijg­baar. So­nos is als vol­gen­de spe­ler op de markt ge­ko­men, maar doet dat op zijn ei­gen ma­nier. De spea­ker­fa­bri­kant heeft na­me­lijk geen ei­gen spraak­be­stu­ring, maar wil ge­bruik­ma­ken van al­le drie de dien­sten. Daar­mee wordt de One de eer­ste plat­for­mon­af­han­ke­lij­ke spraak-spea­ker. En in te­gen­stel­ling tot de an­de­re drie, is de­ze hier wel al ver­krijg­baar.

Play:1

Het ont­werp van de So­nos One is niet ver­ras­send: het is de door­ont­wik­ke­ling van de ui­terst suc­ces­vol­le Play:1. De fy­sie­ke knop­pen aan de bo­ven­kant zijn ver­van­gen door tou­ch­be­die­ning – in na­vol­ging van de Play:5. Hoe die knop­pen pre­cies wer­ken, moet je zelf uit­vo­ge­len, want So­nos is ver­ge­ten om in de bij­ge­voeg­de pa­pie­ren even een uit­leg te ge­ven. Die zou best wel­kom zijn, want de vo­lu­me­toet­sen zijn aan hun icoon­tjes niet als dus­da­nig te her­ken­nen en er vol­gen ver­schil­len­de ac­ties als je tikt, lang drukt of swi­pet. Dat mag So­nos dan wel ‘een­vou­di­ge tou­ch­be­die­ning’ noe­men, maar ze kun­nen er niet van uit­gaan dat ie­der­een die ge­ba­ren zo­maar kent.

Aan de zij­kan­ten ver­schilt de One niet veel van de Play:1. De af­me­tin­gen zijn het­zelf­de, de af­ge­ron­de hoe­ken zijn ge­ble­ven en er zijn nog steeds twee kleu­rop­ties in wit en zwart. Al­leen de gril rond­om So­nos One is niet grijs zo­als bij de Play:1, maar vol­le­dig zwart of wit, af­han­ke­lijk van je kleur­keu­ze. En juist door de­ze aan­pas­sing, in com­bi­na­tie met de strak­ke touch- bo­ven­kant, is So­nos er­in ge­slaagd om de Play:1 in één klap ou­der­wets te la­ten ogen als hij naast de One staat.

Ge­luid

Van bin­nen is de One wel vol­le­dig op­nieuw op­ge­bouwd, om­dat er ruim­te ge­maakt moest wor­den voor zes mi­cro­foons voor de spraak­be­stu­ring. De­ze ruim­te is ge­luk­kig niet ge­won­nen door on­der­de­len weg te ha­len: het ge­luid wordt nog steeds ge­pro­du­ceerd door twee di­gi­ta­le ver­ster­kers, een twee­ter en een mid­woofer. De Play:1 dank­te zijn po­pu­la­ri­teit voor­al aan het voor­tref­fe­lij­ke ge­luid, ze­ker ge­zien het for­maat en de prijs van de spea­ker. De One houdt de­ze eer hoog: er is ei­gen­lijk nau­we­lijks ver­schil te ho­ren.

Spraak­be­stu­ring?

De gro­te nieu­we func­tie van de One is dus de spraak­be­stu­ring. Die is voor­lo­pig al­leen in de VS, Groot- Brit­tan­nië en Duits­land be­schik­baar, maar dat ligt aan Ama­zon. Zo­dra Alexa an­de­re ta­len gaat on­der­steu­nen, zijn die di­rect be­schik­baar op de One. Wat kun je daar dan mee? Zo­dra je ‘Alexa’ zegt, gaat de spea­ker in de luis­ter­mo­dus. Dank­zij spe­ci­a­le ruis­on­der­druk­king weet de One zich op jouw stem te fo­cus­sen, ook als de mu­ziek hard staat, al moet je dan wel be­hoor­lijk schreeu­wen om de aan­dacht te krij­gen. Je kunt Alexa glo­ba­le din­gen vra­gen, zo­als het weer, nieuws, ver­keers­in­for­ma­tie of een alarm in­stel­len, maar span­nen­der wordt de be­die­ning van het ap­pa­raat zelf. Je re­gelt het vo­lu­me, pau­zeert num­mers of slaat ze over en kop­pelt en ont­kop­pelt So­nos-spea­kers in je huis – al­le­maal via je stem. Dat is écht heel prak­tisch. Staat het ge­luid wat hard of komt er een saai num­mer voor­bij, dan hoef je maar even te vra­gen, in plaats van je iPho­ne te pak­ken, de app te ope­nen en de func­tie te zoe­ken. Voor de vol­le­di­ge be­die­ning on­der­steunt de One Ama­zon Mu­sic, iHe­artRa­dio, Pan­do­ra, Si­ri­usXM en Tu­neIn. Spo­ti­fy volgt bin­nen­kort, Ap­ple Mu­sic ont­breekt he­laas nog. Je hoeft dan dus maar te zeg­gen ‘ Speel Ra­dio 2 af’ of ‘Zet een coun­try-zen­der op’ (via Tu­neIn), of ‘ Start een zon­dag­och­tend play­list op Spo­ti­fy’ en de mu­ziek be­gint.

Dank­zij spe­ci­a­le ruis­on­der­druk­king weet de One zich op jouw stem te fo­cus­sen, ook als de mu­ziek hard staat.

Si­ri?

Bij Alexa blijft het niet qua spraak­be­stu­ring, want So­nos wil al­le plat­for­men on­der­steu­nen. In 2018 krijgt Alexa bij­val van Goog­le As­sis­tent en So­nos hoopt zelfs dat Si­ri uit­ein­de­lijk zijn weg naar de One weet te vin­den. Ge­zien Ap­ple’s ge­slo­ten sys­teem en de komst van de ei­gen Ho­mePod, zien wij dit ech­ter niet zo­maar ge­beu­ren. Wat zou Ap­ple er­mee win­nen om een con­cur­rent ex­tra func­ti­o­na­li­teit te ge­ven?

Toch komt er vol­gend jaar een beet­je Si­ri naar So­nos. Het sys­teem gaat na­me­lijk AirPlay 2 on­der­steu­nen, op al­le spea­kers wel­te­ver­staan. Dat be­te­kent dat je de So­nos-app niet meer no­dig hebt, maar ge­woon via de Mu­ziek-app op je iPho­ne mu­ziek streamt naar el­ke So­nos-spea­ker. Of van­uit YouTu­be of Fa­ce­book. Com­bi­neer dat met Si­ri op je iPho­ne en je hebt als­nog je spraak­be­stuur­de spea­ker die wél Ap­ple Mu­sic on­der­steunt. Al­leen wor­den toe­val­lig de mi­cro­foon­tjes in je te­le­foon ge­bruikt, in plaats van die in de One.

Con­clu­sie

De So­nos One heeft dus de po­ten­tie om veel meer­waar­de te bie­den ten op­zich­te van de Play:1. Voor­lo­pig doet het dat in Ne­der­land nog niet – een iets mooi­er ui­ter­lijk daar­ge­la­ten. Het be­drijf is ech­ter wel zo net­jes ge­weest om de One de­zelf­de prijs te ge­ven als de Play:1, na­me­lijk 229 eu­ro. Dat is wat ons be­treft een pri­ma prijs voor zo’n mooi pro­duct. De Play:1 is ook nog steeds ver­krijg­baar, op­mer­ke­lijk ge­noeg voor de­zelf­de prijs. Is er nog re­den om die ou­de ver­sie te ko­pen? Ja, één re­den. Je kunt twee Play:1’s of twee One’s kop­pe­len aan je Play­bar of Play­ba­se (de tv-spea­kers) om sur­round sound te cre­ë­ren of aan el­kaar om ze als ste­reo­paar te la­ten wer­ken. Dat kan ech­ter al­leen met twee de­zelf­de mo­del­len. Al­leen als je dat wilt en je al een Play:1 hebt, kun je nog over­we­gen om die te ko­pen. Voor al­le an­de­re ge­val­len zou­den we ie­der­een ad­vi­se­ren om voor de One te kie­zen. Die is mooi­er, kan niets min­der en in de toe­komst waar­schijn­lijk al­leen maar meer. (Daan Jeu­ken)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.