Wie heeft er nog een Ap­ple TV no­dig?

iCreate (Netherlands) - - Review -

De Ap­ple TV is een ver­domd han­dig kast­je, maar is met zijn 159 eu­ro ook best aan de prijs voor wat hij doet. Het kij­ken van YouTu­be en Net­flix werkt wel­is­waar pri­ma, maar de mees­te smart-tv’s kun­nen dit ook wel – zij het vaak wat min­der ele­gant. De TV App Sto­re heeft veel po­ten­tie, maar om heel eer­lijk te zijn valt het aan­bod daar­in nog be­hoor­lijk te­gen. Blijft over het be­kij­ken van de foto’s en vi­deo’s van je iPho­ne en iPad op tv: dat werkt met de Ap­ple TV op en top. Is dit het eni­ge wat je met een Ap­ple TV wilt doen, en heb je toe­val­lig een niet al te ou­de te­le­vi­sie van Sams­ung of LG? Dan kun je € 153,51 be­spa­ren en de app Mir­ror for Sams­ung (of LG) TV in­stal­le­ren. Heb je een tv van Pa­naso­nic, So­ny of Phi­lips, houd dan de App Sto­re in de ga­ten, want de kans is groot dat hier­voor ook va­ri­an­ten ko­men.

De Mir­ror-apps ma­ken slim ge­bruik van een nieu­we func­tie van iOS 11. In het Be­die­nings­pa­neel kun je na­me­lijk de op­tie toe­voe­gen om scher­m­op­na­mes van je iOS-ap­pa­raat te ma­ken. Mid­dels een slim­me truc we­ten de ap­p­bou­wers de­ze func­tie zo in te zet­ten, dat hij een uit­zen­ding start naar je tv. Je moet de twee eerst kop­pe­len – hoe dat werkt wordt pre­cies uit­ge­legd in de app – daar­na ben je met een paar druk­ken op de knop klaar en ver­schijnt het beeld van je Ap­ple-ap­pa­raat op je tv. AirPlay, maar dan an­ders.

Er zit­ten wel een paar ha­ken en ogen aan de app. Zo heeft het strea­men een paar se­con­den ver­tra­ging. Dat is niet erg als je je va­kan­tie­fo­to’s en -film­pjes laat zien, maar maakt de app on­ge­schikt om te ga­men op groot scherm. Wil je film­pjes van Sa­fa­ri door­zet­ten, dan ont­breekt het ge­luid. En con­tent waar DRM op zit, zo­als in Net­flix, werkt niet. Maar voor al­le an­de­re ge­val­len is de app een pri­ma al­ter­na­tief voor de Ap­ple TV. Oké, het werkt al­le­maal net wat min­der mooi, vloei­end en be­trouw­baar, maar daar­om is de app ook € 153,51 goed­ko­per … (Daan Jeu­ken)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.