Al­leen de pop­corn moet je nog ha­len

iCreate (Netherlands) - - Aps -

A ls fer­vent film­lief­heb­ber ben ik vaak in de bios­coop te vin­den. Hoe­wel de te­le­vi­sies steeds gro­ter wor­den en de ge­luids­sys­te­men steeds be­ter, gaat er toch niets bo­ven een avond­je in zo’n com­for­ta­be­le ro­de stoel naar het gro­te wit­te doek sta­ren, ter­wijl het au­dio­vi­su­e­le ge­weld je wordt voor­ge­scho­teld. De voor­be­rei­ding op zo’n avond kan ech­ter nog­al een cri­me zijn. Kaartjes be­stel­len op een mo­bie­le web­si­te – want dan kun je di­rect met je bank-app be­ta­len – werkt ge­woon niet goed. De juis­te bi­os wil niet ge­se­lec­teerd wor­den, om over de stoel­keu­ze nog maar te zwij­gen. Ge­luk­kig is daar de Pa­thé App, die het be­stel­pro­ces per­fect stroom­lijnt. Toch?

Het Ho­me-scherm van de app is een een-op-een ko­pie van de mo­bie­le web­si­te. Wel valt di­rect op dat al­les stuk­ken soe­pe­ler ver­loopt. Het ve­gen door het film­aan­bod, het be­kij­ken van trai­lers, het werkt al­le­maal vlek­ke­loos. Via de tab­bla­den Films en Tij­den be­kijk je over­zich­te­lijk al­le films of al­le tij­den dat er een film draait. Mijn Tic­kets toont al­le kaartjes die je nog open hebt staan. Als je in­ge­logd bent, vind je hier te­vens je re­cen­te bios­coop­be­zoe­ken, fa­vo­rie­te bios­co­pen, films die je nog wilt zien, vrien­den die de app ook ge­brui­ken en in­for­ma­tie over Pa­thé Un­li­mi­ted. Via Meer kun je in­log­gen en kom je ook nog eens bij de ver­schil­len­de bios­co­pen. De app is dus zeer uit­ge­breid, maar de be­lang­rijk­ste vraag is of het be­stel­len van kaartjes goed werkt. En dat doet het. Hoe­wel het uit­kie­zen van stoe­len nog wat prie­ge­len is, re­a­geert de app ra­zend­snel en heb je bin­nen en­ke­le tik­ken de kaartjes be­steld. Je bios­coop­be­zoek deel je des­ge­wenst met vrien­den, of je zet het via een druk op de knop als af­spraak in Agen­da. Voor de bios­coop­zaal laat je de QR- co­de in de app scan­nen en je ont­span­nen film­avond­je kan be­gin­nen. Ide­aal! Als je nu ook nog eens je pop­corn al­vast kon re­ser­ve­ren … ( Ter­ry Stoo­ker)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.