Ver-’Har­ry Pot­ter’ je foto’s

iCreate (Netherlands) - - Aps -

S oms heb je van die foto’s die al prach­tig zijn, maar nog net even mooi­er zou­den wor­den met wat meer be­we­ging. Let­ter­lijk. Denk aan land­schaps­fo­to’s waar­bij het wol­ken­dek lang­zaam voor­bij­schuift. Met Plo­ta­g­raph+ cre­ëer je be­we­ging in een stil­staand kiek­je.

De app werkt zeer in­tu­ï­tief. Je be­gint met be­pa­len welk(e) ge­deel­te(s) van de foto je stil wilt hou­den. Dit kan door an­ker­pun­ten op de foto te zet­ten, of een mas­ker te te­ke­nen over al­les wat sta­ti­o­nair moet blij­ven. Ver­vol­gens voeg je via Ani­ma­te pij­len toe aan de de­len van de foto die moe­ten be­we­gen. Hoe lan­ger de pijl, hoe snel­ler de ani­ma­tie. Druk op de af­speel­knop om een voor­ver­to­ning te be­kij­ken, wij­zig de be­we­gings­snel­heid via Speed, of snijd de af­beel­ding bij via Crop. Het re­sul­taat zou niet mis­staan in een krant uit het Har­ry Pot­ter-uni­ver­sum. Wol­ken die eerst nog stil­ston­den be­we­gen nu met een vloei­en­de ani­ma­tie. Maak het zo bont als je wilt, van le­vens­ech­te be­we­ging tot psy­che­de­lisch ge­a­ni­meer­de plaat­jes.

De ‘plo­ta­g­raph’ deel je via Be­rich­ten of so­ci­a­le me­dia. Het is jam­mer dat dit niet di­rect in de app zelf kan. Je kiest het me­di­um waar­mee je het wilt de­len en ver­vol­gens wordt het be­stand in je foto- bi­bli­o­theek ge­zet. Van hier­uit moet je het dan zelf de­len. Hier­door merk je dat de foto soms als het wa­re twee keer wordt ver­werkt, wat de kwa­li­teit wei­nig goed doet.

Al met al maak je met Plo­ta­g­raph een waar kunst­werk­je van je foto. Met een prijs van 5,49 eu­ro zou­den we de app nor­maal voor­al aan­ra­den aan de ech­te fo­tofa­naat. Tot 15 ja­nu­a­ri is de­ze ech­ter gra­tis te down­lo­a­den via de Ap­ple Sto­re­app. Ze­ker het pro­be­ren waard! (Ter­ry Stoo­ker)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.