Ga­ra­geBand

Pak het leuk­ste frag­ment uit een lied­je en her­haal het ein­de­loos.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Haal je ei­gen loop uit een mp3’tje

In mo­der­ne mu­ziek, voor­al de elek­tro­ni­sche va­ri­ant, speelt her­ha­ling een gro­te rol. Vroe­ger was het nog een heel ge­doe om een ge­luids­frag­ment te iso­le­ren en er een zich­zelf steeds her­ha­len­de ‘loop’ van te ma­ken. Ou­der­wets knip­pen en plak­ken van ana­lo­ge ta­pe is ge­luk­kig al heel lang niet meer aan de or­de. Een Mac, Ga­ra­geBand en een mp3’tje zijn in de ba­sis al­les wat je no­dig hebt. Je haalt er het seg­ment uit wat je fijn vindt klin­ken en dat kun je dan ein­de­loos her­ha­len. Ben je een beet­je mu­zi­kaal, dan cre­ëer je zo je ei­gen song die ge­bruik­maakt van de kracht van de her­ha­ling.

In de­ze work­shop hou­den we het heel een­vou­dig. We la­ten je de ge­mak­ke­lijk­ste ma­nier zien om een au­dio­seg­ment op te spo­ren in een mp3’tje, hoe je het ver­vol­gens iso­leert en wat je moet doen om het keer op keer te her­ha­len. Ga­ra­geBand biedt je hier­voor een aan­tal prak­ti­sche ge­reed­schap­pen. Het gaat om ba­sis­ken­nis die ei­gen­lijk ie­de­re ge­brui­ker zou moe­ten ken­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.