Fa­ceTi­me met een (enor­me) groep

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Fa­ceTi­me krijgt een lang­ver­wach­te func­tie: groeps­ge­sprek­ken. En wel met tot maar liefst 32 men­sen te­ge­lij­ker­tijd. De te­gel van de per­soon die aan het woord is wordt au­to­ma­tisch gro­ter, zo­dat je niet het over­zicht ver­liest. Dat ver­lies je waar­schijn­lijk wel als al­le deel­ne­mers ani­mo­ji’s en me­mo­ji’s op hun hoofd gaan plak­ken en ar­tis­tie­ke lters ge­brui­ken. Grap­pig dat het kan, maar wij vre­zen één gro­te ker­mis. De groeps­ge­sprek­ken ko­men ook naar macOS Mo­ja­ve en wer­ken ook op de Ap­ple Watch. Ook is Fa­ceTi­me ge­ïn­te­greerd in iMes­sa­ge, zo­dat je met één tik met een iMes­sa­ge-groep een Fa­ceTi­me- groeps­ge­sprek be­gint.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.