8 ver­nieu­win­gen die Ap­ple niet heeft ver­teld

In iOS 12 zijn ver­schil­len­de niet-aan­ge­kon­dig­de func­ties ont­dekt. De be­lang­rijk­ste:

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

1 Een op­tie om iOS-up­da­tes au­to­ma­tisch te in­stal­le­ren. 2 On­der­steu­ning voor het au­to­ma­tisch aan­vul­len door wacht­woord­ma­na­ger van der­den, zo­als 1Pass­word. 3 Een ver­be­ter­de QR-scan­ner, die de co­de mar­keert wan­neer die is ge­de­tec­teerd. 4 iPho­ne X-be­zit­ters hoe­ven niet lan­ger op het kruis­je te tik­ken om een app af te slui­ten; je veegt de app van­uit de app-swit­cher naar bo­ven. 5 iOS 12 vult sms-co­des voor twee­staps­ve­ri ca­tie au­to­ma­tisch in, zo­dat je niet tus­sen apps hoeft te wis­se­len. 6 In In­stel­lin­gen vind je meer in­for­ma­tie over het bat­te­rij­ge­bruik, zo­als het ge­bruik ge­du­ren­de de af­ge­lo­pen 24 da­gen. 7 De ca­me­ra heeft een ver­be­ter­de por­tret­mo­dus (voor de iPho­ne 7 Plus en nieu­wer). 8 Be­lang­rij­ke mel­din­gen, zo­als een NL-Alert, ont­vang je ook als ‘Niet sto­ren’ staat in­ge­scha­keld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.