Scherm­tijd

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Scherm­tijd is een nieu­we func­tie die je in­zicht geeft in de ma­nier waar­op je je Ap­ple-ap­pa­ra­ten ge­bruikt. Met de app zie je per dag, week of maand hoe­veel tijd je be­steedt aan je iPho­ne en wel­ke apps je het meest ge­bruikt. Ook geeft het sta­tis­tie­ken van hoe vaak je je iPho­ne of iPad op­pakt, van wel­ke apps je de mees­te mel­din­gen ont­vangt en hoe­lang je je ap­pa­raat na bed­tijd hebt ge­bruikt. Loopt het uit de hand en wordt het eens écht tijd om te min­de­ren? Stel li­mie­ten in voor het ge­bruik van apps. Dan ont­vang je geen mel­din­gen meer wan­neer je die be­reikt hebt en toont de app een grijs scherm – dat je in ge­val van nood wel kunt ne­ge­ren.

Ook ou­ders krij­gen ex­tra ge­reed­schap­pen. Met Scherm­tijd zijn ze be­ter in staat om de scherm­tij­den van hun kin­de­ren te be­he­ren. Ze kun­nen bij­voor­beeld be­pa­len op wel­ke tijd­stip­pen kin­de­ren hun iPho­ne of iPad niet mo­gen ge­brui­ken en li­mie­ten in­stel­len voor apps. De op­tie is in iOS 12 toe­gan­ke­lijk via ‘De­len met ge­zin’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.