Nóg meer pri­va­cy en vei­lig­heid

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Bij macOS Mo­ja­ve legt Ap­ple nog meer na­druk op de vei­lig­heid en pri­va­cy van zijn ge­brui­kers. Zo zijn de vei­lig­heids­me­cha­nis­men te­gen mal­wa­re aan­ge­scherpt. De zo­ge­he­ten Sy­s­tem In­te­gri­ty Pro­tec­ti­on, die moet voor­ko­men dat on­der­de­len van het be­stu­rings­sys­teem door vi­rus­sen wor­den aan­ge­past, werkt nu ook voor apps van der­den. En net als op iOS mo­gen apps al­leen je ca­me­ra en mi­cro­foon ge­brui­ken als jij dat ex­pli­ciet toe­staat. Het­zelf­de geldt voor toe­gang tot je e-mails en je con­ver­sa­ties in Be­rich­ten. Om trac­king van je surf­ge­drag nog moei­lij­ker te ma­ken, blok­keert Sa­fa­ri stan­daard ‘Li­ke’- en ‘Sha­re’-knop­pen en de re­ac­tie-wid­gets van so­ci­a­le net­wer­ken. De­ze kun­nen na­me­lijk ge­bruikt wor­den om je surf­ge­drag in de ga­ten te hou­den, ook al ge­bruik je de knop­pen he­le­maal niet. Ten slot­te laat Sa­fa­ri voor web­si­tes al­tijd een ver­een­vou­dig­de sys­teem­con gu­ra­tie zien. Voor­heen kon­den web­si­tes bij­voor­beeld op ba­sis van je ge­ïn­stal­leer­de let­ter­ty­pes een soort vin­ger­af­druk van je Mac be­wa­ren en je op die ma­nier trac­ken. Dat is met die nieu­we ‘een­heids­con gu­ra­tie’ van Sa­fa­ri niet mo­ge­lijk. Voor­al dat laat­ste vin­den wij een bij­zon­der slim­me ma­nier van Ap­ple om on­ze pri­va­cy nog be­ter te be­scher­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.