Ap­ple’s groot­ste ont­hul­lin­gen tij­dens WWDC 2018

Wat wa­ren de high­lights van Ap­ple’s jaar­lijk­se ont­wik­ke­laars-con­fe­ren­tie?

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

H et is een jaar­lijks te­rug­ke­rend fe­no­meen: de WWDC, Ap­ple’s con­fe­ren­tie voor ont­wik­ke­laars. Dit jaar vond hij plaats van maan­dag 4 tot en met vrij­dag 8 ju­ni. Voor me­nig Ap­ple- lief­heb­ber is de key­no­te, die de af­trap vormt van de WWDC, mis­schien wel het gaaf­ste Ap­ple- event van het jaar. Toe­gang­stic­kets kost­ten 1599 dol­lar, en dat is nog zon­der reis naar en ver­blijf in San Jo­se, Ca­li­for­nië. Ge­luk­kig was de key­no­te dit keer weer ge­woon te vol­gen via een li­vestream.

Van ouds­her is de WWDC een soft­wa­re-feest­je. Het is ook niet voor niets een con­fe­ren­tie voor ont­wik­ke­laars. Het be­ken­de soft­wa­re-kwar­tet ging er ook dit jaar van­door met de hoofd­rol­len. iOS 12 voor de iPho­ne en iPad, macOS Mo­ja­ve voor de Mac, watchOS 5 voor de Ap­ple Watch en tvOS 12 voor de Ap­ple TV. Dit jaar werd er zelfs he­le­maal geen nieu­we hard­wa­re ge­toond. De iPho­ne SE 2 laat dus nog steeds op zich wach­ten. In sep­tem­ber kun­nen we de be­stu­rings­sys­te­men down­lo­a­den, maar Ap­ple trak­teer­de ons nu al op een sneak pre­view. En wij trak­te­ren van­af pa­gi­na 20 op een uit­ge­brei­de be­schou­wing van al het nieuws.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.