Foto’s

Zo ko­men kleu­ren en con­trast in je va­kan­tie­fo­to’s nog be­ter naar vo­ren.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Maak su­per­mooie RAW-foto’s

Met een spie­gel­re­flex­ca­me­ra en be­paal­de ca­me­ra-apps op de iPho­ne en iPad heb je de keu­ze om je foto’s op te slaan in het zo­ge­he­ten raw-for­maat. In te­gen­stel­ling tot het ge­brui­ke­lij­ke jpeg be­vat­ten raw-foto’s veel meer in­for­ma­tie over de kleur­waar­des van de vast­ge­leg­de scè­ne. Bo­ven­dien wordt er geen com­pres­sie toe­ge­past. Dat maakt het mo­ge­lijk om zo’n foto ach­ter­af veel uit­ge­brei­der te be­wer­ken. Als je bij een jpeg-foto de on­der­be­lich­te beeld­de­len wat hel­der­der maakt, is de kans groot dat je daar­door de ar­te­fac­ten van de com­pres­sie veel be­ter ziet. Bij de­zelf­de be­wer­king in een raw-foto ko­men de kleu­ren en de­tails ech­ter veel be­ter naar vo­ren. In de work­shop op de vol­gen­de pa­gi­na la­ten we je zien hoe je met de iPho­ne en iPad raw-foto’s maakt en de­ze ver­vol­gens in Foto’s be­werkt. Voor het ge­mak heb­ben we een raw-foto op on­ze web­si­te ge­plaatst die je kunt be­wer­ken.

Hie­ron­der la­ten we eerst nog het ver­schil zien tus­sen een be­werk­te jpeg- en raw-foto. Bij bei­de foto’s heb­ben we exact de­zelf­de aan­pas­sin­gen ge­daan, maar het ver­schil is enorm. Het heeft dus veel voor­de­len om het raw-for­maat te ge­brui­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.