Nieu­we AirPods wor­den wa­ter­be­sten­dig

Ap­ple is van plan om een luxe­re en be­te­re ver­sie van de draad­lo­ze oor­dop­jes uit te bren­gen.

iCreate (Netherlands) - - Niuews Top 10 -

De hui­di­ge AirPods zijn al twee jaar oud, tijd voor iets nieuws! Mo­ge­lijk komt er dit na­jaar al een ver­be­ter­de ver­sie van de hui­di­ge AirPods: ze krij­gen een nieu­we chip die het mo­ge­lijk maakt om Si­ri via de ma­gi­sche woor­den ‘Hé Si­ri’ te ac­ti­ve­ren. Op dit mo­ment moet je daar­voor nog twee keer op een van de oor­tjes tik­ken. Ap­ple zou bo­ven­dien be­zig zijn met high- end AirPods 2 en die krij­gen naar ver­luidt een hoop nieu­we func­ties. Zo wordt er noi­se- can­cel­ling in­ge­bouwd, even­als een be­te­re be­vei­li­ging te­gen vocht. Zo hoef je niet meer bang te zijn om in de re­gen te lo­pen en ook zweet is geen pro­ble­men meer. Er­mee gaan zwem­men zit er waar­schijn­lijk niet in. Daar­naast wil Ap­ple de draad­lo­ze reik­wijd­te van de AirPods ver­ho­gen en bi­o­me­tri­sche sen­so­ren toe­voe­gen, bij­voor­beeld om je hart­slag te me­ten.

AirPods 2 ko­pen

De AirPods gaan nu nog voor 180 eu­ro over de toon­bank, de high- end ver­sie gaat vol­gens on­ze ver­wach­tin­gen de 300 eu­ro aan­tik­ken. Je hebt nog wel even tijd om te spa­ren – de ver­be­ter­de AirPods 2 staan pas voor 2019 op de plan­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.