Nieuws Top 10

En dat al­les voor een zacht prijs­je.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Het op­val­lend­ste nieuws van www.icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl.

De bes­te en meest in­te­res­san­te be­rich­ten van iCre­a­te­ma­ga­zi­ne. nl die je niet ge­mist mag heb­ben.

D at Ap­ple be­zig is een vi­deo­plat­form op te bou­wen, mag geen ge­heim meer he­ten. On­der meer Oprah Win­frey en Se­sam­straat wer­den al bin­nen­ge­haald. Maar wat zijn Ap­ple’s plan­nen met dit tv-plat­form? Vol­gens ge­ruch­ten gaat Ap­ple al­le me­dia in een bun­del stop­pen: Ap­ple Mu­sic, TV, News en tijd­schrif­ten.

Be­gin dit jaar wa­ren er ge­lui­den dat Ap­ple Net­flix zou gaan ko­pen. Het be­drijf re­a­geer­de daar niet di­rect op, maar liet wel door­sche­me­ren dat het lie­ver zelf plat­for­men bouwt. Daar­voor re­ser­veer­de het een pot­je van 1 mil­jard dol­lar. Maar Ap­ple moet van goe­den hui­ze ko­men om Net­flix van de troon te sto­ten. De­ze strea­mings­dienst heeft niet al­leen al een gro­te (en te­vre­den) ge­brui­kers­scha­re, Net­flix heeft ook nog eens hart- stik­ke goe­de unie­ke con­tent. Waar­om zou­den die men­sen over­stap­pen naar Ap­ple?

Eén abon­ne­ment voor al­les

Vol­gens tech-si­te The In­for­ma­ti­on wil Ap­ple men­sen lok­ken met één abon­ne­ment, dat toe­gang geeft tot zo­wel Ap­ple Mu­sic als de pre­mi­um tv- con­tent. Maar dat is nog lang niet al­les. In maart nam Ap­ple Tex­tu­re over, een soort Net­flix voor tijd­schrif­ten. Voeg dat toe en je kunt met één Ap­ple-abon­ne­ment on­be­perkt mu­ziek luis­te­ren, tv kij­ken en tijd­schrif­ten le­zen. We den­ken zelf even ver­der: doe er nog een koek­je van ei­gen deeg bij in de vorm van 50 GB iCloud- op­slag en je hebt een mooie pack­a­ge deal. En dat voor een eu­rootje of 15, 20?

Ook in Ne­der­land en Bel­gië?

Of en wan­neer zo’n abon­ne­ment er daad­wer­ke­lijk komt, is na­tuur­lijk kof­fie­dik kij­ken. Bo­ven­dien is het nog de vraag waar dit ver­krijg­baar zal zijn. De rech­ten op mu­ziek zijn re­de­lijk we­reld­wijd ge­re­geld en Ap­ple Mu­sic is dan ook vrij­wel over­al be­schik­baar. TV- con­tent is door­gaans een an­der ver­haal; de tv-se­ries in de iTu­nes Sto­re zijn bui­ten de En­gels­ta­li­ge lan­den al­leen in Duits­land en Frank­rijk ver­krijg­baar. Als Ap­ple ech­ter zelf de shows gaat pro­du­ce­ren, mag het ook zelf be­pa­len waar het die uit­zendt.

Tijd­schrif­ten wor­den wel­licht een an­der ver­haal. Tex­tu­re is nu niet in Ne­der­land be­schik­baar en biedt ook al­leen En­gels­ta­li­ge tijd­schrif­ten, zo­als Wi­red, TI­ME en Rol­lingS­to­ne. Die con­tent is En­gels­ta­lig, net als de in­houd van de News-app. En die heeft Ap­ple nog steeds niet be­schik­baar ge­maakt bui­ten de En­gels­ta­li­ge lan­den, ook al zijn hier ge­noeg men­sen die pri­ma En­gels kun­nen.

Waar­om zou­den men­sen over­stap­pen naar Ap­ple?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.