Le­zers­vra­gen

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

iCre­a­te-le­zers luch­ten hun hart en stel­len vra­gen over Ap­ple en ons blad.

Mac-toet­sen­bord met iPad

Ge­ach­te re­dac­tie, ik meen een ar­ti­kel ge­le­zen te heb­ben in uw blad, met be­trek­king tot het ge­bruik van een iMac-toet­sen­bord in com­bi­na­tie met een iPad Pro 10,5. In­dien mijn me­ning juist is, kunt u mij dan het blad­num­mer door­ge­ven? Ik heb snel ge­zocht in de uit­ga­ven wel­ke ik ook di­gi­taal ont­vang, ech­ter heb dat niet ge­von­den. Mis­schien dat ik met mijn neus heb ge­ke­ken. MVR, P. de Lan­ge In plaats van je te la­ten zoe­ken naar het ou­de ar­ti­kel, ge­ven we het ant­woord ge­woon nog een keer. In prin­ci­pe kun je elk blue­tooth-toet­sen­bord met de iPad ge­brui­ken, dus ook het draad­lo­ze toet­sen­bord van de iMac. Je scha­kelt het toet­sen­bord in en ver­vol­gens start je het kop­pe­lings­pro­ces. Om het toet­sen­bord van de iMac in de kop­pe­lings­stand te zet­ten, moet je het eerst op je Mac ont­kop­pe­len. Ga hier­voor naar ‘Sys­teem­voor­keu­ren>Blue­tooth’, Ctrl-klik op het toet­sen­bord en kies ‘ Ver­wij­der’. Ver­vol­gens ver­schijnt het toet­sen­bord au­to­ma­tisch op de iPad in ‘In­stel­lin­gen>Blue­tooth’ en kun je ver­bin­ding ma­ken door er­op te tik­ken.

Het toet­sen­bord daar­na weer aan de iMac kop­pe­len, kan op twee ma­nie­ren. Heb je een nieuw iMac-toet­sen­bord, met een in­ge­bouw­de ac­cu en Lightning-poort aan de ach­ter­kant, steek dan het ka­bel­tje in de iMac en de kop­pe­ling ge­schiet au­to­ma­tisch. Heb je nog een ou­de ver­sie, met bat­te­rij­en, dan moet je hem eerst weer ont­kop­pe­len met de iPad. Ga naar ‘In­stel­lin­gen>Blue­tooth’, tik op het i’tje ach­ter het key­board en kies ‘ Ver­geet dit ap­pa­raat’. Ga dan op de Mac weer naar ‘Sys­teem­voor­keu­ren>Blue­tooth’ en kop­pel het toet­sen­bord zo­dra het ge­von­den wordt. Mocht het vin­den even du­ren, druk dan op de Po­wer-knop rechts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.