Ves­selFin­der

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Azuur­blauw wa­ter, stra­lend wit zand en groe­ne pal­men wui­vend in een zacht bries­je; ver­veel jij je soms ook een on­ge­luk op het strand? Wij wel en toen we op een dag een tan­ker langs za­gen va­ren aan de ho­ri­zon, vroe­gen we ons af of we kon­den ach­ter­ha­len welk schip dit was. Dat kan dus met de app Ves­selFin­der. De app houdt con­ti­nu tus­sen de tach­tig- en ne­gen­tig­dui­zend sche­pen over de he­le we­reld bij. Van ple­zier­jach­ten tot bin­nen­vaart­sche­pen en van crui­se­sche­pen tot mam­moet­tan­kers. Door op de Ves­selFin­der­we­reld­kaart sim­pel­weg in te zoo­men op de plek waar je bent, zie je on­mid­del­lijk wel­ke sche­pen zich in je om­ge­ving be­vin­den. Tik een van de sche­pen aan en je krijgt een sa­men­vat­ting van de ge­ge­vens: de naam van het schip, wat voor een soort schip het is en het land van her­komst – dat aan­ge­ge­ven wordt met een vlag­ge­tje. Meer de­tails en foto’s (in­dien aan­we­zig) vind je via de knop ‘De­tails’. Hier zie je waar het schip van­daan komt, waar het naar­toe gaat, waar het zich het laatst be­vond en wat de roep­naam is (mocht je een ra­dio bij de hand heb­ben). On­der de knop ‘ Track’ wordt met een blauw lijn­tje de rou­te van de laat­ste uren weer­ge­ge­ven.

Ves­selFin­der is een heel coo­le app, maar erg zin­vol is het al­le­maal niet na­tuur­lijk. Ver­der is het jam­mer dat de app lang moet la­den, geen ge­bruik maakt van je be­ken­de lo­ca­tie (zo­dat je al­tijd moet zoe­ken waar je je be­vindt) en dat er re­gel­ma­tig foto’s en ge­ge­vens ont­bre­ken. Ook staan lang niet al­le sche­pen ver­meld. Maar het is gra­tis en dus best leuk om eens te pro­be­ren wan­neer je aan zee staat of een ri­vier be­zoekt. Voor de ech­te sche­pen­s­pot­ters (ze be­staan vast) is er de be­taal­de va­ri­ant waar­bij je kunt aan­ge­ven wel­ke sche­pen je wilt vol­gen. De­ze pro­va­ri­ant kost je 10,99 eu­ro. (Ar­jan Krop­man)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.