Wa­com Cin­tiq Pro 32

Te­ke­nen en schet­sen kun je niet al­leen op een iPad. Met de Wa­com Cin­tiq Pro 32 to­ver je je iMac of MacBook om tot een reus­ach­ti­ge te­ken­ta­blet.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

De iPad is bij­na het per­fec­te ap­pa­raat om mee te te­ke­nen en schet­sen. Hij is hand­zaam ge­noeg om er­mee op pad te gaan, de Ap­ple Pen­cil werkt ge­wel­dig en er zijn hon­der­den zo niet dui­zen­den coo­le apps voor beeld­be­wer­king. Waar­om is het dan ‘bij­na’ per­fect? Om heel eer­lijk te zijn, ver­lan­gen we soms toch naar meer mo­ge­lijk­he­den en dan gaan we weer met muis en toet­sen­bord op on­ze Mac aan de slag. Zou het niet ge­wel­dig zijn om dat te­ke­nen en schet­sen van de iPad ook ge­woon op de MacBook Pro of iMac te kun­nen doen? En daar komt Wa­com in het spel. Het Ja­pan­se be­drijf brengt al ja­ren te­ken­ta­blets voor de Mac uit. De nieuw­ste telg in de fa­mi­lie is de Wa­com Cin­tiq Pro 32. Op het eer­ste ge­zicht een reus­ach­tig 32-inch scherm, op het twee­de ge­zicht een te­ken­ta­blet. Hier­mee to­ver je je Mac als het wa­re om tot een gro­te­re iPad met nog meer mo­ge­lijk­he­den. Wij pro­beer­den de ta­blet uit en te­ken­den er­op los.

Reus­ach­tig en nauw­keu­rig

In prin­ci­pe is de Cin­tiq Pro een ex­tern beeld­scherm met zeer uit­ge­brei­de touch-mo­ge­lijk­he­den. Je sluit je Mac aan via hd­mi of Dis­playPort voor het beeld en usb voor de touch-func­ti­o­na­li­teit. Heb je een Mac met usb-c of Thun­der­bolt 3, dan is één ka­bel al vol­doen­de. Fijn is dat je de ka­bels al­tijd net­jes kunt weg­wer­ken on­der de Cin­tiq. Daar­naast heb je voor het ge­bruik van de Cin­tiq Pro nog een dri­ver van Wa­com no­dig, waar­mee je ver­vol­gens al­le in­stel­lin­gen van de te­ken­ta­blet aan­past.

Het groot­ste ver­schil (let­ter­lijk!) ten op­zich­te van de an­de­re Cin­tiq-mo­del­len, is het for­maat en de re­so­lu­tie. Waar de vo­ri­ge mo­del­len op­hiel­den bij een groot­te van 27-inch en 2560 x 1400 pixels, meet de nieu­we Cin­tiq Pro 32 inch (81 cm) en heeft hij 3840 x 2160 pixels – 4K dus. Dit is een ver­a­de­ming voor fa­na­tie­ke ge­brui­kers die veel werk­ruim­te no­dig heb­ben. En nog een op­luch­ting voor pro­fes­si­o­nals: het scherm re­flec­teert nau­we­lijks.

Op het tou­chs­creen kun je met je vin­gers te­ke­nen, maar zo is de Cin­tiq niet be­doeld. Je krijgt er stan­daard na­me­lijk een Wa­com Pro Pen 2 bij. De­ze sty­lus on­der­steunt 8192 druk­ge­voe­lig­heids­ni­veaus, wat in de prak­tijk be­te­kent dat je er heel na­tuur­lijk mee kunt te­ke­nen. Je merkt geen ver­tra­ging en als je de pen schuin houdt, te­ken je met een bre­de­re punt – net als bij een echt pot­lood. Ook han­dig zijn de knop­pen op de Pro Pen. Hier­mee kun je in Pho­to­shop of Pixel­ma­tor (Pro) bij­voor­beeld heel snel de groot­te van het pen­seel aan­pas­sen of over­scha­ke­len naar het gum­me­tje. Om de pen op te ber­gen, zet je je hem in de klei­ne hou­der op de Cin­tiq, of je ge­bruikt de gro­te­re, mee­ge­le­ver­de pen­hou­der die iets sta­bie­ler aan­voelt.

Ex­pres­sKey en En­gi­ne

Niet al­leen de pen heeft knop­jes, rechts­bo­ven op de Cin­tiq Pro 32 zit­ten vijf touch-knop­pen. Hier­mee open je de in­stel­lin­gen van het scherm of scha­kel je de touch-func­ties uit om al­leen te kun­nen te­ke­nen met de pen. An­de­re Cin­tiq-mo­del­len had­den nog veel meer knop­jes, maar de­ze zijn ver­huisd naar een blue­tooth-af­stands­be­die­ning, de Ex­pres­sKey Re­mo­te. Wat de­ze knop­pen doen, stel je zelf in. Han­dig is bij­voor­beeld om veel­ge­bruik­te snel­toet­sen van pro­gram- ma’s op de af­stands­be­die­ning te con­fi­gu­re­ren. Door de mag­ne­ti­sche ran­den rechts en links plak je de Re­mo­te pre­cies op de plek die jij het han­digst vindt.

Voor ons Ap­ple- ge­brui­kers wel­licht wat min­der be­lang­rijk, maar wel gei­nig om te we­ten: als je wilt, maak je van de Cin­tiq Pro 32 een al­les-in- één com­pu­ter. De af­zon­der­lijk ver­krijg­ba­re Wa­com Cin­tiq En­gi­ne past pre­cies in de uit­spa­ring voor de ka­bels aan de ach­ter­kant. Je klikt de En­gi­ne er­in, en ver­vol­gens heb je geen Mac meer no­dig. Al­leen jam­mer dat je op de­ze com­pu­ter al­leen Win­dows kunt draai­en.

Mis­sie ge­slaagd

Als je de iPad Pro veel te klein vindt om er­op te te­ke­nen of graag met Mac- pro­gram­ma’s met touch en pen wilt ge­brui­ken, ben je bij de Cin­tiq Pro aan het goe­de adres. Je moet er dan wel be­hoor­lijk wat geld voor over heb­ben, want de­ze reus­ach­ti­ge te­ken­ta­blet kun je met een ad­vies­prijs van zo’n 3500 eu­ro geen koop­je noe­men. Maar daar zal de ge­ïn­te­res­seer­de pro­fes­si­o­nal zich niet druk om ma­ken, im­mers krijgt die de bes­te en groot­ste te­ken­ta­blet die er is.

(Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.