Vreug­de­vol

Dui­zen­den pries­ters be­zon­nen zich in Ro­me met de paus op hun ambt.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Mar­ta Pe­tro­sil­lo, Ro­me

' We mo­gen zeg­gen dat er heel veel goe­de, hei­li­ge pries­ters zijn'

Een groot feest, maar ook een mo­ment van die­pe re­flec­tie op de ei­gen roe­ping en op de vraag hoe je er­in slaagt “ge­lijk te zijn aan de Goe­de Her­der”. Van 1 tot en met 3 ju­ni was er in Ro­me spra­ke van een ‘in­va­sie’ van meer dan zes­dui­zend pries­ters en se­mi­na­ris­ten. Ze kwa­men van­uit heel de we­reld naar de Ita­li­aan­se hoofd­stad voor het Ju­bi­le­um van de pries­ters. Het was een van de bij­een­kom­sten van dit Hei­lig Jaar waar Fran­cis­cus het meest naar uit­keek. De paus wil­de de se­mi­na­ris­ten en pries­ters dan ook een mo­ment ge­ven om tot rust te ko­men en te­ge­lij­ker­tijd een mo­ment om stil te staan bij Je­zus, het hart van de men­se­lij­ke barm­har­tig­heid. Een mo­ment waar­op ze zich kon­den ver­nieu­wen, om op­nieuw de uit­stor­ting van de Hei­li­ge Geest te ont­van­gen, en om nieu­we kracht, moed en en­thou­si­as­me te op te doen voor hun pries­ter­schap.

Met een barm­har­ti­ge blik

“Naar het beeld van de Goe­de Her­der, is de pries­ter een man van barm­har­tig­heid en van me­de­do­gen, dicht­bij zijn men­sen en die­naar van ie­der­een.” Dat was de bood­schap die Fran­cis­cus wil­de mee­ge­ven aan de­ze drie bij­zon­de­re da­gen, vol met bij­een­kom­sten. Het was een vol­le­di­ge on­der­dom­pe­ling in de barm- har­tig­heid en paus Fran­cis­cus was er op uit­zon­der­lij­ke wij­ze bij be­trok­ken. Hij on­der­rich­te de pries­ters, liet hen re­flec­te­ren en toon­de hun het be­grip en de va­der­lij­ke zorg van een her­der. Hij ver­tel­de anek­do­tes over zijn ei­gen per­soon­lij­ke le­ven en pries­ter­le­ven, bracht de hei­li­gen als voor­beeld naar vo­ren en hij moe­dig­de de pries­ters aan met een barm­har­ti­ge blik naar de ge­lo­vi­gen te kij­ken, de geur van de scha­pen te heb­ben en zich vol­le­dig in te zet­ten voor de mis­sie, zon­der zich­zelf te spa­ren. Het ju­bi­le­um be­gon op 1 ju­ni om 9 uur ’s och­tends. Pries­ters en se­mi­na­ris­ten wer­den ver­deeld over drie ju­bi­le­um­ker­ken (San Sal­va­to­re in Lau­ro, San­ta Ma­ria in Val­li­cel­la en San Gio­van­ni dei Fi­o­ren­ti­ni) voor het sa­cra­ment van boe­te en ver­zoe­ning en de eu­cha­ris­ti­sche aan­bid­ding. Ver­vol­gens gin­gen ze al­le­maal in pro­ces­sie naar de Hei­li­ge Deur van de Sint-Pie­ters­ba­si­liek. ‘s Mid­dags von­den dan de ca­te­che­ses plaats, ver­deeld naar taal­groep, in ze­ven ker­ken in het cen­trum van Ro­me.

De mooi­ste en druk­ste dag

De mooi­ste en druk­ste dag voor al­le deel­ne­mers, zo ver­tel­den en­ke­le pries­ters ons, was don­der­dag 2 ju­ni. Die dag be­gon met een tweet van de paus waar­in hij ie­der­een uit­no­dig­de om via de web­si­te van het Hei­lig Jaar deel te ne­men aan de me­di­ta­ties in de pau­se­lij­ke ba­si­lie­ken van Sint-Jan van La­te­ra­nen, San­ta Ma­ria Mag­gio­re en Sint-Pau­lus-bui­ten-de-Mu­ren. De me­di­ta­ties wer­den dan ook al­le­maal li­ve uit­ge­zon­den op de be­lang­rijk­ste tv-zen­ders en via li­ve strea­ming op de web­si­te van het Hei­lig Jaar. En zo kon­den al­le pries­ters en se­mi­na­ris­ten, die van­we­ge hun gro­te aan­tal wa­ren ver­deeld over de drie ba­si­lie­ken, luis­te­ren naar de drie ca­te­che­ses van de paus: een li­ve, en de an­de­re twee via de gro­te scher­men die in de ba­si­lie­ken wa­ren op­ge­han­gen.

‘Pu­re ge­na­de’

De eer­ste me­di­ta­tie, die van 10 uur ‘s och­tends in de ba­si­liek van Sint- Jan van La­te­ra­nen, was ge­ti­teld ‘Van ver­wij­de­ring tot het feest’ en was ge­heel ge­wijd aan de barm­har­tig­heid. Fran­cis­cus vroeg al­le pries­ters te den­ken aan de ke­ren dat ze zelf barm­har­tig­heid had­den ont­van­gen en aan de ke­ren dat ze zelf wer­den ver­ge­ven. “Als ik barm­har­tig­heid heb ont­van­gen, kan ik niet an­ders dan barm­har­tig zijn.” De barm­har­tig­heid, zo voeg­de de paus toe, “is de over­daad van God, een on­ge­ken­de over­vloed. Het eer­ste dat we moe­ten doen, is kij­ken waar de we­reld van van­daag, en el­ke per­soon, zo’n over­vloed van lief­de het hardst no­dig heeft.” Fran­cis­cus no­dig­de de pries­ters uit de en­cy­cliek van Pi­us XII over het Hei­lig Hart van Je­zus op­nieuw te le­zen en hij vroeg hun alert te zijn op het “kle­ri­ka­le” ri­si­co de zon­daars te be­han­de­len als een “ge­val”. Om twaalf uur ‘s mid­dags hield hij de twee­de me­di­ta­tie in de ba­si­liek van San­ta Ma­ria Mag­gio­re met de ti­tel ‘de broed­plaats van barm­har­tig­heid’. De paus sprak over een aan­tal hei­li­gen die de barm­har­tig­heid heb­ben ont­van­gen in de ‘broed­plaats’ van hun zon­den en hun zwak­he­den. “Bij­na al­le gro­te hei­li­gen wa­ren gro­te zon­daars of, zo­als The­re­sia van Li­sieux, wa­ren zich er­van be­wust dat het feit dat ze dat niet wa­ren ge­weest, pu­re ge­na­de was.” Lang sprak Fran­cis­cus over Pet­rus. “De­ze Pet­rus werd een hei­li­ge te mid­den van de diep­ste ver­won­ding die je maar kunt heb­ben, die van het ver­loo­che­nen van je vriend”, zo zei de paus. “En ze heb­ben hem tot paus ge­maakt!” Ver­vol­gens bleef hij stil staan bij Ma­ria.

“Ma­ria kijkt ons op zo’n ma­nier aan dat je je in haar schoot ge­bor­gen voelt. (...) Als jul­lie af en toe mer­ken dat jul­lie blik har­der is ge­wor­den, kijk dan op­nieuw naar haar, en zij zal jul­lie blik zui­ve­ren van el­ke vorm van ‘staar’ die Chris­tus niet in de zie­len laat zien.”

‘Goe­de, hei­li­ge pries­ters’

La­ter die mid­dag was het tijd voor de laatste me­di­ta­tie van de dag, die in Sint-Pau­lus-bui­ten-de-Mu­ren over het on­der­werp ‘De goe­de geur van Chris­tus en het licht van zijn barm­har­tig­heid’. De paus leg­de daar meer­de­re ma­len de na­druk op het be­schik­baar zijn om te luis­te­ren. Hij ver­tel­de dat hij pries­ters had ge­kend “die, toen er nog geen ant­woord­ap­pa­ra­ten be­ston­den, met de te­le­foon naast zich op het nacht­kast­je slie­pen, en nie­mand stierf zon­der de sa­cra­men­ten te heb­ben ont­van­gen; er werd dag en nacht ge­beld en zij ston­den op en gin­gen er­heen”. “We zijn al­le­maal zon­daars, maar we mo­gen zeg­gen dat er heel veel goe­de, hei­li­ge pries­ters zijn die in stil­te en in het ver­bor­ge­ne wer­ken. Soms is er spra­ke van een schan­daal, maar wij we­ten dat een boom die om­valt veel meer la­waai ver­oor­zaakt dan een bos dat groeit.”

‘Nie­mand mag ver­lo­ren gaan’

Het Ju­bi­le­um van de pries­ters werd op vrij­dag 3 ju­ni af­ge­slo­ten op het Sint-Pie­ters­plein met een Mis waar­in de paus voor­ging en de dui­zen­den aan­we­zi­ge pries­ters con­ce­le­breer­den. Fran­cis­cus gaf de pries­ters daar zijn laatste ad­vie­zen mee. Hij her­in­ner­de hen aan de ei­gen­schap­pen van een goe­de her­der. De her­der “heeft een hart dat vrij is om zijn be­kom­mer­nis­sen los te la­ten: hij is geen ac­coun­tant van de Geest, maar een barm­har­ti­ge Sa­ma­ri­taan die op zoek is naar de­ge­nen die hulp no­dig heb­ben. Hij is een her­der, geen in­spec­teur van de kud­de. Hij houdt de deur open en gaat naar bui­ten om de­ge­nen te zoe­ken die niet meer naar bin­nen wil­len gaan, want nie­mand mag ver­lo­ren gaan”. (Vert. SvdB)

Paus Fran­cis­cus wordt en­thou­si­ast be­groet door pries­ters op het Sint Pie­ters­plein tij­dens het Ju­bi­le­um van de pries­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.