Di­gi-pa­ro­chie

Ka­tho­lie­ke vrou­wen zoe­ken en vin­den ge­loofs­ver­die­ping via in­ter­net.

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA - Ma­ris­ka Or­bán

“Sor­ry dat ik jul­lie hier­mee las­tig val, maar van­avond weer zo’n ont­zet­ten­de twij­fel-de­twij­fel-avond, dat ik er zelf gek van word. Hoe nu ver­der?”, schrijft Pa­tri­cia Ka­ger uit Hel­mond ruim een week ge­le­den in de be­slo­ten groep Ka­tho­lie­ke Ma­ma’s op Fa­ce­book. “In het kort: ge­doopt, niet ge­lo­vig op­ge­voed, in 2008 als­nog H. Com­mu­nie en Vorm­sel, sinds en­ke­le ja­ren ac­tief in de pa­ro­chie. Voelt als een dood spoor... ty­pi­sche 8 mei be­we­ging­pa­ro­chie waar ik mij steeds min­der thuis voel, maar die ik wel in stand wil hou­den om­dat ik on­ze kin­de­ren ook sa­men met klas­ge­no­ten wil la­ten deel­ne­men aan het H. Com­mu­nie­pro­ject etc. Pa­ro­chie draait voor­al op een dia­ken, die mij wel erg dui­de­lijk laat blij­ken dat hij mij niet van de­ze tijd vindt. Aan­ge­dron­gen op meer ver­die­ping voor mij­zelf en an­de­re pa­ro­chi­a­nen: is geen ani­mo voor vol­gens on­ze dia­ken.”

Ver­hel­de­rend

Steeds meer jon­ge ka­tho­lie­ken, mis­schien wel va­ker vrou­wen dan man­nen, vin­den in hun ei­gen kerk niet al­les wat ze zoe­ken. Zo­als Ka­ger. “In mijn ei­gen pa­ro­chie zit­ten nau­we­lijks ge­zin­nen. En de ge­zin­nen die er wel zijn, die zijn niet met de din­gen be­zig zo­als ik”, ver­telt ze. Ka­ger werkt als se­ni­or ju­ris­te en heeft, na een lan­ge ver­ga­de­ring, even tijd om in de war­me len­te­zon een brood­je te ha­len en haar ver­haal aan Ka­tho­liek Nieuws­blad uit te leg­gen. “Ik ben mis­schien ver­der in mijn zoek­tocht; ik wil ein­de­lijk eens vast voed­sel eten ter­wijl mijn me­de­pa­ro­chi­a­nen nog te­vre­den zijn met op­volg­melk.” Als Ka­ger, die vrij­wil­lig ge­zins­vie­rin­gen mee helpt or­ga­ni­se­ren, in haar pa­ro­chie kri­tiek heeft op de li­tur­gie, stuit ze op on­be­grip. “Niet ie­der­een blijkt te be­sef­fen dat de tekst voor de evan­ge­lie­le­zing ook uit het Evan­ge­lie hoort te ko­men. Ik voel me dan bij­na het en­ge, ex­tre­mis­ti­sche vrouw­tje.” Voor haar wer­ken so­ci­a­le me­dia ver­hel­de­rend. “Daar zie ik an­de­re be­trok­ken ka­tho­lie­ken waar ik me nog heel mild bij voel.”

Erg leer­zaam

Daar­naast zijn so­ci­a­le me­dia voor veel ka­tho­lie­ken die diep­gang zoe­ken, erg leer­zaam. “Ik ben heel blij met de pa­ro­chie in mijn dorp, en de be­ge­lei­ding die ik krijg van de pas­tor. Máár ik was die pa­ro­chie nooit in­ge­stapt, als ik niet eerst in con­tact was ge­ko­men met ka­tho­lie­ken op Fa­ce­book”, legt Loes Slag­mo­len uit. Ze was, als pro­tes­tant in een ge­loofs­cri­sis, op zoek naar het wa­re ge­loof, maar een ka­tho­lie­ke kerk bin­nen­stap­pen, dat was een te ho­ge drem­pel. “God heeft in mijn le­ven heel veel ge­bruik ge­maakt van in­ter­net. Hij heeft veel be­wus­te ka­tho­lie­ken op mijn pad ge­stuurd, via so­ci­a­le me­dia.” Vol­gens Ka­ger en Slag­mo­len zijn ze min­der lauw ka­tho­liek door Fa­ce­book. “Op Fa­ce­book kun je van el­kaar le­ren, din­gen de­len, el­kaar in­spi­re­ren en ver­der groei­en. Dat houdt het ge­loof warm”, ziet Loes Slag­mo- len. “En ik ben op Fa­ce­book een ka­tho­lie­ke man te­gen ge­ko­men die mij al­les uit­legt en waar ik al­les aan kan vra­gen. Door hem be­grijp ik nu wat het be­te­kent om de Eucha­ris­tie te mo­gen ont­van­gen – iets waar pro­tes­tan­ten een aver­sie te­gen heb­ben. Na de zo­mer zal ik het vorm­sel ont­van­gen en word ik ka­tho­liek.”

‘Klei­ne pa­rel­tjes’

Daar­bij vin­den de ka­tho­lie­ke moe­ders via een steeds gro­ter wor­den­de groep ka­tho­lie­ke Fa­ce­book­vrien­den de ‘klei­ne pa­rel­tjes’ van ka­tho­lie­ke eve­ne­men­ten. Ka­ger: “Via ka­tho­lie­ke ma­ma’s ben ik er­ach­ter ge­ko­men dat er in Hel­mond ie­de­re woens­dag­och­tend een Eucha­ris­tie­vie­ring is en om de week een ge­beds­groep voor vrou­wen. Dat had ik an­ders niet ge­we­ten.” Slag­mo­len: “Ik ben uit­ge­no­digd voor de pries­ter­wij­ding van Jan-Jaap van Pe­perstra­ten. Daar kwam ik een aan­tal be­ken- de ge­zich­ten van Fa­ce­book te­gen. Zo bouw ik mijn ka­tho­lie­ke net­werk uit.” Vol­gens Ka­ger gaan man­nen vaak an­ders met so­ci­a­le me­dia om dan vrou­wen. “Wij heb­ben het mis­schien har­der no­dig. Zoe­ken be­ves­ti­ging. En we voe­len ons als ka­tho­lie­ke moe­der op een an­de­re ma­nier ver­ant­woor­de­lijk voor de ge­loofs­op­voe­ding van on­ze kin­de­ren, zo­da­nig dat we ze een goe­de ba­sis mee­ge­ven. We zaai­en nu om la­ter te oog­sten. Mijn man gaat hier veel za­ke­lij­ker mee om; hij vindt het fijn om zon­dag naar de kerk te gaan. Dat jon­ge pries­ters vaak be­ter pre­ken, is niet iets wat hem stoort. Hij legt zich er bij neer dat we eme­ri­tus­pries­ters heb­ben die niet meer doen dan het hoogst­nood­za­ke­lij­ke.”

‘Dank­zij Fa­ce­book’

De, veel­al, jon­ge, in­spi­re­ren­de pries­ters vindt Pa­tri­cia Ka­ger on­li­ne. “Ra­fael Oje­da volg ik bij­voor­beeld. En Re­né Wilmink en Stephan Kuik. Pries­ters die hun stand­punt heel ge­do­cu­men­teerd ui­ten. En sinds kort volg ik ook de nieu­we pries­ter Jan Jaap van Pe­perstra­ten. Op Fa­ce­book zijn ze heel be­na­der­baar. Dat is fijn. Laatst kwam ik pries­ter Ra­fael Oje­da te­gen, in het echt. Hij vroeg naar mijn kin­de­ren: hij wist via Fa­ce­book dat ze ziek wa­ren en had voor ze ge­be­den. ‘O ja’, dacht ik, ‘ik volg hem, maar hij volgt mij ook.’ Zij kij­ken veel wij­der en dat is een ze­gen. Dan heb ik in mijn ei­gen pa­ro­chie mis­schien geen jon­ge, or­tho­doxe pries­ter die voor ons bidt en er voor ons wil zijn; dank­zij Fa­ce­book heb ik ze wel.”

Op in­ter­net vin­den jon­ge, be­wus­te ka­tho­lie­ken de ge­loofs­ver­die­ping waar­aan het in hun pa­ro­chie soms ont­breekt. “Op so­ci­a­le me­dia zie ik an­de­re be­trok­ken ka­tho­lie­ken”, zegt Pa­tri­cia Ka­ger (in­zet).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.