Een hei­lig­ver­kla­ring met een Ne­der­lands rand­je

Katholiek Nieuwsblad - - KN ACTUEEL -

Paus Fran­cis­cus heeft zon­dag in Ro­me de or­de­stich­ters Eli­sa­beth Hes­sel­blad en Stan­is­laus Pap­c­zyn­ski hei­lig ver­klaard.

De Zweed­se Hes­sel­blad (1870-1957) was van huis uit lu­thers, maar be­keer­de zich tot het ka­tho­li­cis­me. Zij sticht­te een nieu­we tak van de bir­git­ti­nes­sen, de or­de die in de Mid­del­eeu­wen was ge­sticht door de hei­li­ge Bir­git­ta van Zwe­den.

Jo­den ge­red

Ook red­de Moe­der Hes­sel­blad tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log Jo­den door hen on­der­dak te bie­den in het Ro­mein­se kloos­ter van haar or­de. Zij ont­ving hier­voor la­ter de on­der­schei­ding ‘Recht­vaar­di­ge on­der de Vol­ke­ren’ van Yad Vas­hem.

Ab­dij Ma­ria Hart in Weert

In Ne­der­land wo­nen er bir­git­ti­nes­sen van de door haar ge­stich­te tak in de Ab­dij Ma­ria Hart in het cen­trum van het Lim­burg­se Weert. Vier van de zus­ters woon­den de hei­lig­ver­kla­ring in Ro­me bij. Naast Moe­der Hes­sel­blad ver­klaar­de de paus Stan­is­laus Pap­c­zyn­ski (1631-1701) hei­lig. De Pool­se pa­ter Stan­is­laus van Ma­ria en Je­zus sticht­te de pa­ters ma­ri­a­nen.

‘Voor­beel­di­ge ge­tui­gen’

Re­fe­re­rend aan de evan­ge­lie­le­zing van de dag zei paus Fran­cis­cus dat Je­zus “met ie­de­re zon­daar” steeds de “over­win­ning van de le­ven ge­ven­de ge­na­de” doet stra­len. “Van­daag en ie­de­re dag zegt hij te­gen Moe­der Kerk ‘Geef Mij uw kin­de­ren’, wat wil zeg­gen, ons al­len. Hij neemt on­ze zon­den op zich, neemt ze weg en geeft ons le­vend te­rug aan de Moe­der­kerk. (...) De Kerk biedt ons van­daag twee van haar kin­de­ren die voor­beel­di­ge ge­tui­gen zijn van dit mys­te­rie van ver­rij­ze­nis.” (KN/CC)

Een Ecu­a­doraan­se bir­git­ti­nes geeft blijk van haar en­thou­si­as­me over de hei­lig­ver­kla­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.