KN-co­lum­nist pries­ter ge­wijd

Katholiek Nieuwsblad - - KN ACTUEEL - Aarts­bis­schop Jo­sé H. Go­mez heeft za­ter­dag ne­gen nieu­we pries­ters voor het aarts­bis­dom Los Angeles ge­wijd. Dat ge­beur­de tij­dens een prach­ti­ge vie­ring in de vol­le ka­the­draal, die we­reld­wijd li­ve via in­ter­net was te vol­gen.

Een van de ne­gen die door mgr. Go­mez tot pries­ter wer­den ge­wijd, was Al­bert van der Woerd, co­lum­nist van Ka­tho­liek Nieuws­blad. Als mot­to van de vie­ring gold de aan­spo­ring van paus Fran­cis­cus ‘Doe wat Je­zus van je vraagt, en wees dap­per!’.

Pad van vreug­de

Mgr. Go­mez ging daar bij zijn preek na­der op in. Het gaat er­om als pries­ter de vriend­schap met Je­zus ver­der te ont­wik­ke­len, zei hij, zich wen­dend tot de wij­de­lin­gen. “Er is maar een ech­te vreug­de in het le­ven. En dat is Je­zus ken­nen. Om al­les in te zet­ten op de­ze mooie ont­moe­ting en vriend­schap met Hem. Dat is het pad dat jul­lie van­daag ne­men. Het is het pad van het vol­gen van Je­zus, van het die­nen van God. Dit is de re­den van je pries­ter­schap. Dit zal je vreug­de bren­gen, ie­de­re dag van je be­die­ning.”

Men­se­lijk hart

“El­ke dag moet je een be­slis­sing ne­men om te doen wat no­dig is om die­per te groei­en in de re­la­tie die Je­zus met je wil”, hield mgr. Go­mez de nieu­we pries­ters voor. “Blijf dicht bij Je­zus in je ge­bed. Door te luis­te­ren en na te den­ken over zijn Woord. Door het vie­ren van zijn hei­li­ge ge­hei­men. Door het of­fer van zijn Li­chaam en Bloed, het of­fer van de hei­li­ge Mis, de eu­cha­ris­ti­sche vie­ring. De pries­ter is het ge­zicht van Chris­tus en het hart van Chris­tus. We kun­nen nooit ver­ge­ten dat we in ons pries­ter­schap God lief­heb­ben die zich aan ons toon­de met een men­se­lij­ke ge­zicht, en ons lief­had met een men­se­lijk hart. God gaat via ons op zoek naar de ver­lo­re­nen: dat is het voor­recht en de ver­ant­woor­de­lijk­heid van de pries­ter: het ge­zicht van Je­zus te la­ten zien”, al­dus mgr. Go­mez. Op de laatste pa­gi­na van Ka­tho­liek Nieuws­blad heeft Al­bert van der Woerd de af­ge­lo­pen ja­ren boei­end ver­slag ge­daan van zijn er­va­rin­gen als sta­gi­air en dia­ken van­uit de ziel­zorg van Ca­li­for­ni­sche pa­ro­chies. Zijn co­lumn LA Ti­mes, die door de le­zers zeer ge­waar­deerd wordt, zet hij van­af nu dus als pries­ter voort. (KN)

De nieu­we pries­ters ze­ge­nen de aan­we­zi­ge gees­te­lij­ken. Twee­de van links staat KN-co­lum­nist Al­bert van der Woerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.