Ra­di­caal of ge­ma­tigd? Twee­zij­den van één munt

De ra­di­ca­le is­lam pro­fi­teert van de door de ge­ma­tig­de is­lam ont­wik­kel­de in­fra­struc­tuur. Dat roept vra­gen op over het Eu­ro­pe­se ‘dera­di­ca­li­se­rings­be­leid’.

Katholiek Nieuwsblad - - KN WERELDKERK - Mar­tin Jans­sen, Am­man

Het is weer Ra­ma­dan. Op 20 mei kwam de woord­voer­der van Is­la­mi­ti­sche Staat (IS) al-Ad­na­ni met de in­mid­dels tra­di­ti­o­neel ge­wor­den bood­schap. De­ze leek spe­ci­aal ge­richt aan jon­ge mos­lims in Eu­ro­pa die wer­den op­ge­roe­pen om in de hei­li­ge maand hun ji­had te in­ten­si­ve­ren. Ze dien­den op al­le mo­ge­lij­ke wij­zen ter­reur­aan­sla­gen te ple­gen op de Eu­ro­pe­se on­ge­lo­vi­gen, bij voor­keur op bur­ger­doe­len om­dat de­ze min­der be­schermd zijn. Al-Ad­na­ni wees er­op dat er geen on­der­scheid meer be­stond tus­sen bur­gers en mi­li­tai­ren om­dat “hun vlieg­tui­gen in Irak en Sy­rië dit on­der­scheid ook niet ma­ken”. Op­val­lend ge­noeg deed al-Qae­da in Je­men een dag la­ter een vrij­wel iden­tie­ke oproep. De groep pu­bli­ceert al ja­ren het En­gels­ta­li­ge blad Inspi­re dat wes­ter­se mos­lims tracht te be­rei­ken. In de laatste edi­tie werd uit­ge­breid in­ge­gaan op de lo­ne ji­had, de ‘een­ling­ji­had’ van Eu­ro­pe­se mos­lims. Dit is al­ler­eerst een in­di­vi­du­e­le ji­had om­dat de­ze een per­soon­lij­ke plicht is voor ie­de­re mos­lim. Het is ver­der een on­af­han­ke­lij­ke ji­had, los van het alQae­da-lei­der­schap.

Bur­gers en mi­li­tai­ren

In het Wes­ten is het mo­men­teel bon ton om te wij­zen op ide­o­lo­gi­sche ver­schil­len tus­sen IS en al-Qae­da en het feit dat al-Qae­da IS in 2014 roy­eer­de om­dat ze zelfs voor al-Qae­da te ge­weld­da­dig zou zijn. Op 23 fe­bru­a­ri 1998 werd in de krant AlQuds al-Ara­bi een fat­wa ge­pu­bli­ceerd die nau­we­lijks de aan­dacht trok in het Wes­ten. De fat­wa kwam van het We­reld Isla­mi­tisch Front te­gen Jo­den en Kruis­vaar­ders, een dek­man­tel voor al-Qae­da. Wij­zend op de mis­da­den van de VS in de is­la­mi­ti­sche we­reld wer­den mos­lims we­reld­wijd op­ge­roe­pen om “Ame­ri­ka­nen te do­den waar men hen ook te­gen­kwam en om hun geld te ste­len”. Osa­ma bin La­den zou la­ter ver­kla­ren dat ie­de­re Ame­ri­kaan doel­wit was om­dat hij via de be­las­tin­gen het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.