Ad­vies aan Ho­ge Raad: Ka­tho­liek Nieuws­blad is ANBI-waar­dig

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De Stich­ting Ka­tho­liek Nieuws­blad en de Ar­nul­fus Stich­ting zijn zo­als be­kend ver­wik­keld in een pro­ce­du­re met de Be­las­ting­dienst over de ANBI-sta­tus van bei­de in­stel­lin­gen. De recht­bank Gel­der­land had bei­de in­stel­lin­gen in 2014 de ANBI-sta­tus toe­ge­kend, maar het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu­war­den had op zijn beurt de Be­las­ting­dienst ge­lijk ge­ven. Mo­men­teel is de zaak in be­han­de­ling bij de Ho­ge Raad. Bij de Ho­ge Raad wordt met na­me ge­pro­ce­deerd over de vraag of het Ge­rechts­hof de be­las­ting­wet op de juis­te wij­ze toe­past. De stich­tin­gen vin­den van niet en zij heb­ben daar­om in de af­ge­lo­pen tijd bij de Ho­ge Raad be­ar­gu­men­teerd waar­om zij de ANBI-sta­tus zou­den moe­ten (te­rug)krij­gen. In­mid­dels heeft de ad­vo­caat-ge­ne­raal bij de Ho­ge Raad op 26 mei jl. een zo­ge­noem­de con­clu­sie (een ad­vies aan de Ho­ge Raad) ge­schre­ven. Daar­in geeft hij aan dat naar zijn me­ning de be­zwa­ren van de stich­tin­gen ge­grond zijn en dat daar­om de uit­spra­ken van het Ge­rechts­hof Arn­hem-Leeu- war­den ver­nie­tigd moe­ten wor­den. Vol­gens hem han­teert – an­ders dan de Be­las­ting­dienst meent – Stich­ting Ka­tho­liek Nieuws­blad geen com­mer­ci­eel ta­rief, het­geen blijkt uit de ja­ren­lan­ge ver­lies­ge­ven­de ex­ploi­ta­tie van het week­blad. De ad­vo­caat-ge­ne­raal vindt dan ook dat bei­de stich­tin­gen recht heb­ben op de ANBI-sta­tus. De ad­vo­caat-ge­ne­raal on­der­bouwt zijn standpunt met een veel­heid aan pu­bli­ca­ties uit de fis­ca­le vak­pers en met de woor­den van de toen­ma­li­ge staats­se­cre­ta­ris van Fi­nan­ci­ën over de uit­leg van het be­grip ‘com­mer­ci­eel ta­rief’. Ook schrijft hij dat Ka­tho­liek Nieuws­blad naar zijn me­ning een ac­ti­vi­teit ont­plooit met als doel de blij­de bood­schap van Je­zus Chris­tus, zo­als de­ze door de ka­tho­lie­ke Kerk wordt over­ge­le­verd, te ver­kon­di­gen. De be­stu­ren van bei­de in­stel­lin­gen zijn ver­heugd dat de ad­vo­caat-ge­ne­raal bij de Ho­ge Raad hun stand­pun­ten on­der­schrijft. Het is nu af­wach­ten of de Ho­ge Raad het ad­vies van de ad­vo­caat-ge­ne­raal op al­le pun­ten over­neemt. In­dien dit het ge­val is, zou Stich­ting Ka­tho­liek Nieuws­blad de ANBI-sta­tus krij­gen. Ar­nul­fus Stich­ting zou haar in­ge­trok­ken ANBI-sta­tus weer te­rug­krij­gen. De gif­ten van do­na­teurs aan Ar­nul­fus Stich­ting blij­ven dan af­trek­baar en ook an­de­re fis­ca­le fa­ci­li­tei­ten blij­ven dan van kracht. De be­stu­ren hou­den hun le­zers en do­na­teurs van­zelf­spre­kend op de hoog­te van de ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.