Een Hei­li­ge Deur per vis­sers­boot

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL - Als bis­schop van Gi­zo op de Sa­la­mon­sei­lan­den is het niet een­vou­dig om al­le ge­lo­vi­gen te be­rei­ken.

De ei­lan­den­groep in het wes­te­lijk deel van de Stil­le Oce­aan be­staat naast zes gro­te ei­lan­den uit bij­na dui­zend klei­ne ei­land­jes. Om al zijn ge­lo­vi­gen tij­dens dit Hei­lig Jaar van Barm­har­tig­heid de kans te ge­ven door de Hei­li­ge Deur te gaan, be­sloot mgr. Lu­ci­a­no Ca­pel­li daar­om de Hei­li­ge Deur in zijn ka­the­draal per vis­sers­boot­je te ver­voe­ren naar de ver­schil­len­de ei­lan­den.

“Als ge­ï­so­leer­de men­sen niet naar de Hei­li­ge Deur kun­nen gaan, zal de Hei­li­ge Deur naar de ge­ï­so­leer­de men­sen gaan. Zelfs per boot als dat no­dig is”, zo zegt de van oor- sprong Ita­li­aan­se bis­schop. Met zijn ac­tie wil hij ge­hoor ge­ven aan de op­roep van paus Fran­cis­cus in dit Hei­lig Jaar van Barm­har­tig­heid om het niet al­leen iets van Ro­me te ma­ken, maar van heel de we­reld. “Ga ie­der­een te­ge­moet, ook en voor­al in de pe­ri­fe­rie, naar de men­sen die het verst weg wo­nen.” De ac­tie van de bis­schop is een on­ver­wacht groot suc­ces ge­wor­den. “Nog nooit heb ik een der­ge­lij­ke deel­na­me ge­zien!”, zegt hij. Ca­pel­li vaart al ruim twee maan­den met de Hei­li­ge Deur rond en wordt over­al met groot en­thou­si­as­me ont­haald. Op elk ei­land­je is er een fees­te­lij­ke aan­komst­ce­re­mo­nie op het strand, ge­volgd door een pro­ces­sie naar de pa­ro­chie­kerk met tra­di­ti­o­ne­le dan­sen, lie­de­ren en ge­bed. “De­ze vie­rin­gen heb­ben een gro­te im­pact ge­had”, ziet de bis­schop. “Ze heb­ben de evan­ge­li­sche waar­den ver­sterkt en de wens om zich te ver­zoe­nen in het ge­zin, maar ook tus­sen men­sen en ge­zin­nen on­der­ling en bij con­flic­ten tus­sen stam­men on­der­ling.” De Hei­li­ge Deur, zegt mgr. Ca­pel­li, “heeft ons la­ten zien dat de barm­har­tig­heid een ga­ve is die we mo­gen ont­van­gen, maar ook mo­gen aan­bie­den”. De bis­schop laat geen mid­del on­be­nut om zijn ge­lo­vi­gen op te kun­nen zoe­ken. De Ita­li­aan staat ook wel be­kend als ‘de vlie­gen­de bis­schop’, om­dat hij nor­maal ge­zien zelf ach­ter de stuur­knup­pel van een wa­ter­vlieg­tuig­je kruipt om zo van ei­land naar ei­land te rei­zen. (KN/VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.