‘ Ik heb in de prak­tijk er­va­ren dat de kin­der­biecht een wel­da­di­ge uit­wer­king heeft op kin­de­ren’

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

“Ik heb in de prak­tijk er­va­ren dat de kin­der­biecht een wel­da­di­ge uit­wer­king heeft op kin­de­ren. Op vol­strekt na­tuur­lij­ke wij­ze ver­trou­wen zij hun zon­den aan God toe en er­va­ren de be­vrij­den­de wer­king van de ver­ge­ving. Te­ge­lijk moe­ten we er­voor wa­ken de biecht als iets ‘leuks’ te pre­sen­te­ren. Biech­ten is niet iets leuks. Er is niets pret­tigs aan het be­lij­den van zon­den. Denk aan het ver­haal van de Ver­lo­ren Zoon die een moei­za­me weg naar huis ging, maar die een­maal thuis in de ar­men van zijn Va­der tra­nen van vreug­de huil­de. Ver­ge­ving werkt heil­zaam. Je kunt weer met een goed ge­moed ver­der. Als je op­recht ver­ge­ving vraagt en ver­krijgt dan doet je dat goed. Je hebt men­sen die heel hun le­ven soms met be­paal­de za­ken zit­ten die geen psy­cho­loog of psy­chi­a­ter kan op­los­sen, maar die de be­vrij­den­de ver­ge­ving van de biecht wel kan op­los­sen. Zo is het ook heel be­vrij­dend als je an­de­ren kan ver­ge­ven. Als een an­der jou iets heeft aan­ge­daan en je kan het niet ver­ge­ven, is dat ook een biecht­punt­je.”

‘Prach­tig le­vens­kom­pas’

Vol­gens mgr. Mutsaerts is het las­tig kin­de­ren de waar­de van de biecht bij te bren­gen als pries­ters en ou­ders niet au­then­tiek zijn. “Men­sen moe­ten er af­fi­ni­teit mee heb­ben, zelf er­va­ring met de biecht heb­ben. Het is moei­lijk kin­de­ren de gro­te waar­de van het sa­cra­ment bij te bren­gen als hun ou­ders er geen en­ke­le blijk van ge­ven er waar­de aan te hech­ten. Als zij zelf niet het goe­de voor­beeld ge­ven, zul­len de kin­de­ren het als iets on­no­digs er­va­ren. An­ders­om geldt ui­ter­aard ook dat de kin­der­biecht ou­ders kan hel­pen het sa­cra­ment van de biecht te (her)ont­dek­ken. Goed voor­beeld doet goed vol­gen. Kin­de­ren zul­len dan er­va­ren dat biech­ten iets is dat je vrij­wil­lig doet, om­dat je graag dit gro­te ge­schenk aan­vaardt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.