Voor bij God’

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

ha­len over bij­voor­beeld de Ver­lo­ren Zoon en Je­zus die spreekt over ver­ge­ving, naas­ten­lief­de en hoe­veel God van de men­sen houdt. “Dat is ook het eni­ge dat werkt”, vol­gens mgr. Mutsaerts. “Je moet kin­de­ren ver­ha­len kun­nen ver­tel­len waar­in ze zich kun­nen her­ken­nen, die in hun leef­we­reld voor­ko­men. Van­uit die ver­ha­len kun je naar de Bij­bel toe en hun een Gods­beeld bij­bren­gen.”

‘Wel­da­di­ge uit­wer­king’

Je moet kin­de­ren het waar­de­vol­le wil­len aan­rei­ken. We at­ten­de­ren kin­de­ren te­gen­woor­dig op de ge­va­ren van al­ler­lei za­ken, waar­om zou­den we dan dit soort se­ri­eu­ze za­ken ach­ter­we­ge la­ten? Je moet een kind in de hui­di­ge cha­o­ti­sche en ver­snip­per­de we­reld een kom­pas mee­ge­ven. Vol­gens mij is de Bij­bel een prach­tig le­vens­kom­pas voor men­sen dat ant­woord geeft op de gro­te vra­gen. De biecht helpt bij het ont­wik­ke­len van deug­den en barm­har­tig­heid. Deugd­za­me en barm­har­ti­ge men­sen kun­nen van gro­te be­te­ke­nis zijn voor de­ze maat­schap­pij waar­in steeds meer een af­re­ken­cul­tuur heerst. Als ie­mand een fout be­gaat, wordt hij daar voor de rest van zijn le­ven op aan­ge­ke­ken. Iets als barm­har­tig­heid raakt steeds ver­der uit beeld. Het sa­cra­ment van de biecht sti­mu­leert dat je barm­har­ti­ger wordt voor an­de­ren.”

In­fo: hei­lig­jaar­van­de­barm­har­tig­heid.eu Mgr. Rob Mutsaerts, Je­zus kan niet voet­bal­len. 160 pp., pb., € 10,-, ISBN 978 90 757 1741 9. Be­stel­len kan o.a. via Uit­ge­ve­rij Bet­sai­da: (073) 613 20 00, www.bet­sai­da.org.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.