Na het zuur wil de vijf­tig­plus­ser het zoet

Het ka­bi­nets­be­leid pakt op al­le fron­ten slecht uit voor vijf­tig­plus­sers, be­toogt Henk Krol. Tijd dat pre­mier Rut­te daar­voor ver­ant­woor­de­lijk­heid neemt, vindt hij.

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE -

Eert uw va­der en uw moe­der. Zo­als de ou­den zon­gen, pie­pen de jon­gen. Ik heb eer­bied voor jouw grij­ze ha­ren. Ook al zijn ze wat in on­bruik ge­raakt, u kent de­ze al­ou­de ge­vleu­gel­de zegs­wij­zen vast nog wel. Ze ge­ven een mooi beeld van hoe er te­gen ou­der­dom wordt aan­ge­ke­ken. Met res­pect en ach­ting. Of mis­schien moet ik zeg­gen: ‘werd aan­ge­ke­ken’, want steeds va­ker vraag ik mij af waar dat res­pect voor grij­ze ha­ren toch ge­ble­ven is. Wie staat er nog op voor ou­de­ren in bus of trein? Wie helpt er in de su­per­markt met het in­pak­ken van de bood­schap­pen? En wel­ke werk­ge­ver kijkt bij het in­vul­len van een va­ca­tu­re voor­al naar de ken­nis en er­va­ring van sol­li­ci­tan­ten van 45 en ou­der? Het lijkt er op dat ou­der wor­den steeds meer sy­no­niem staat voor aan de kant­lijn staan en niet meer mee­tel­len. Soms grijpt de vraag me naar de keel of vijf­tig­plus­sers er nog wel toe doen.

Oneer­lijk be­han­deld

De over­heid jaagt dat sinds VVD en PvdA de dienst uit­ma- ken vol­op aan, ge­steund door ‘ jon­ge­ren­par­tij’ D66. Vijf­tig­plus­sers wor­den door dit ka­bi­net oneer­lijk en on­re­de­lijk be­han­deld. Na­tuur­lijk zijn er ook se­ni­o­ren die het fi­nan­ci­eel goed heb­ben. Zij heb­ben – heel te­recht – hun fai­re aan­deel ge­le­verd in de be­zui­ni­gings­ron­des van de af­ge­lo­pen vijf jaar. Maar toen er na vijf­tig mil­jard eu­ro be­zui­ni­gin­gen en las­ten­ver­zwa­rin­gen door de ka­bi­net­ten Rut­te I en II ein­de­lijk weer wat te ver­de­len viel, deel­den ou­de­ren niet mee. Van een even­wich­ti­ge koop­kracht­ont­wik­ke­ling was en is to­taal geen spra­ke. Wer­ken­den gin­gen er be­gin dit jaar met het nieu­we be­las­ting­plan op voor­uit, men­sen die ge­werkt héb­ben of zij die niet kun­nen wer­ken vie­len bui­ten de boot. Na het zuur kwam voor hen het zoet niet, wel voor an­de­ren!

Or­di­nai­re kor­ting

De vijf­tig­plus­sers moe­ten het be­zu­ren. Het is iets wat ik tot mijn gro­te ver­driet steeds va­ker zie in on­ze he­den­daag­se maat­schap­pij, en wat ook nog eens door het hui­di­ge ka­bi­net in prak­tijk wordt ge­bracht. La­ten we om te be­gin­nen eens kij­ken naar de koop­kracht van ou­de­ren en naar de pen­si­oe­nen. Het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek kwam on­langs met ont­hut­sen­de cij­fers: in de af­ge­lo­pen vijf­tien jaar is een wa­re koop­kracht­kloof ont­staan tus­sen wer­ken­den en ge­pen­si­o­neer­den. Ou­de­ren zijn er tot wel 20% in koop­kracht op ach­ter­uit ge­gaan, me­de door de sta­pe­ling van op­lo­pen­de kos­ten voor zorg, hu­ren, ei­gen ri­si­co’s en pre­mies en door het af­bou­wen van fis­ca­le af­trek­mo­ge­lijk­he­den. En dan dreigt voor twee­hon­derd­dui­zend – en mo­ge­lijk zelfs 1,8 mil­joen – ou­de­ren ook nog eens een or­di­nai­re kor­ting op hun pen­si­oen­uit­ke­ring. En die is niet uit te leg­gen, want Ne­der­land heeft één van de bes­te pen­si­oen­stel­sels ter we­reld, met ruim 1400 mil­jard eu­ro aan ver­mo­gen. De pen­si­oen­fond­sen ha­len lang­ja­ri­ge ren­de­men­ten van ge­mid­deld 6%. Dan gaat het er bij mij niet in dat er ge­kort moet wor­den op de pen­si­oe­nen van nu en in de toe­komst. Voor de pen­si­oe­nen is het vijf voor twaalf. Nie­mand kan mij nog uit­leg­gen dat de pen­si­oen­ver­mo­gens gro­ter zijn dan ooit, maar dat kans op pen­si­oen­ind­exa­tie al ja­ren uit beeld is en dat vol­gend jaar pen­si­oen­kor­tin­gen drei­gen tot tien pro­cent. Links­om of rechts­om moet die kloof voor ge­pen­si­o­neer­den ge­dicht wor­den. Dat kan door het on­no­dig stren­ge fi­nan­ci­ë­le toet­sings­ka­der dat de over­heid de pen­si­oen­fond­sen on­te­recht op­legt te ver­soe­pe­len. Mijn cre­do en dat van 50PLUS is: be­han­del ou­de­ren op fi­nan­ci­eel ge­bied op de­zelf­de wij­ze als an­de­re be­vol­kings­groe­pen!

Wo­nen, wer­ken, zorg

Niet al­leen bij koop­kracht zijn vijf­tig­plus­sers de du­pe, ook op de ge­bie­den van zorg, werk­ge­le­gen­heid en wo­nen is er nog veel te ver­be­te­ren. Er is een groot te­kort aan ge­schik­te en be­taal­ba­re wo­nin­gen voor ou­de­ren, juist om­dat zij lan­ger in hun ei­gen woon­om­ge­ving moe­ten en wil­len blij­ven wo­nen. Waar ik me op­recht zor­gen over maak, is de lang­du­ri­ge werk­loos­heid on­der 45-plus­sers. Dat is een groot en hard­nek­kig maat­schap­pe­lijk pro­bleem dat al­leen door ste­vi­ge maat­re­ge­len kan wor­den op­ge­lost. En dan nog de zorg. 50PLUS was het al niet eens met het be­sluit om zorg­ta­ken te de­cen­tra­li­se­ren ge­com­bi­neerd met enor­me be­zui­ni­gin­gen. We zien nu al­le­maal hoe dat heeft uit­ge­pakt: fu­nest voor veel zorg­ont­van­gers, man­tel­zor­gers en me­de­wer­kers in de zorg. Het door dit ka­bi­net ge­ko­zen be­leid heeft veel scha­de, pijn en on­rust ver­oor­zaakt bij men­sen thuis. Ik heb pre­mier Rut­te af­ge­lo­pen week op de man af ge­vraagd of hij zich ver­ant­woor­de­lijk voelt voor al die scha­de, pijn en on­rust. Ik wacht nog steeds op zijn ant­woord. U ook?

Henk Krol is frac­tie­voor­zit­ter van 50PLUS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.