‘ EU vormt be­drei­ging voor de­mo­cra­tie’

De uto­pi­sche ei­gen­dunk van de EU be­dreigt niet al­leen de de­mo­cra­tie en de soe­ve­rei­ni­teit van de in­di­vi­du­e­le lid­sta­ten, maar ook die van niet-Eu­ro­pe­se lan­den. Dat zei de Ame­ri­kaan­se oud-di­plo­maat Todd Hui­zin­ga vo­ri­ge week bij de af­trap van het transAt­lan­ti

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL - Jan Pee­ters

De ti­tel van zijn boek liegt er niet om: The New To­ta­li­ta­ri­an Tempta­ti­on – Glo­bal Gover­nan­ce and the Cri­sis of De­mo­cra­cy in Eu­ro­pe (‘De nieu­we to­ta­li­tai­re ver­lei­ding. Glo­bal gover­nan­ce en de cri­sis van de de­mo­cra­tie in Eu­ro­pa’). Todd Hui­zin­ga, na­zaat van Ne­der­land­se emi­gran­ten, weet waar­over hij spreekt. De Ame­ri­kaan­se oud-di­plo­maat dien­de pak­weg twee de­cen­nia in Eu­ro­pa, waar­van een groot deel bij de EU in Brus­sel.

‘Dat kun­nen wij ook’

Het boek werd vo­ri­ge week in Ne­der­land ge­ïn­tro­du­ceerd bij de af­trap van het Trans­at­lan­tic Chris­ti­an Coun­cil (TCC), een net­werk van po­li­tiek ac­tie­ve en be­zorg­de chris­te­nen aan bei­de zij­den van de oce­aan. Op­rich­ters zijn Henk-Jan van Schot­horst, voor­ma­lig me­de­wer­ker van het Eu­ro­pees Par­le­ment na­mens de SGP, en Todd Hui­zin­ga, ver­bon­den de Ame­ri­kaan­se con­ser­va­tie­ve denk­tank Ac­t­on In­sti­tu­te. Bei­den de­len een gro­te zorg over het voor­al in het Wes­ten op­ruk­kend se­cu­la­ris­me en voor­al, al­dus Van Schot­horst, de er­ger­nis dat ‘de se­cu­lie­ren’ hun plan­nen bij­na al­tijd we­ten door te druk­ken. Toen hij een­maal door had hoe dat in zijn werk gaat, dacht hij: “Dat kun­nen wij ook.” Het plan voor een trans-At­lan­tisch chris­te­lijk net­werk was ge­bo­ren en in­mid­dels heeft TCC een ‘con­sul­ta­tie­ve sta­tus’ bij de VN.

‘Ram­koers’

TCC maakt zich zor­gen over de rich­ting waar­in de EU zich be­geeft. Die, al­dus Todd Hui­zin­ga in zijn boek, is he­le­maal niet zo de­mo­cra­tisch als zij doet voor­ko­men, laat staan als de mees­te Eu­ro­pe­a­nen den­ken. Het boek werd over­han­digd aan Twee­de Ka­mer­lid Roe­lof Bis­schop (SGP), die ook zijn scep­sis over ‘Eu­ro­pa’ niet on­der stoe­len of ban­ken stak: “Op ie­der pro­bleem komt het­zelf­de ant­woord: méér Eu­ro­pa.” En juist die pav­lo­vi­aan­se roep om ‘méér Eu­ro­pa’ is wat Todd Hui­zin­ga als be­trok­ken waar­ne­mer ver­bijs­tert. “In mijn boek be­toog ik dat het stre­ven van de EU naar een su­pra­na­ti­o­na­le pan-Eu­ro­pe­se re­ge­ring, waar­bij het de soe­ve­rei­ni­teit van lid­sta­ten over­schrijdt, de de­mo­cra­tie ero­deert, de men­sen­rech­ten be­dreigt en aan­stuurt op een ram­koers met de VS.” Vol­gens hem trans­for­meert de EU het Eu­ro­pa “van de de­mo­cra­ti­sche na­tie­sta­ten in een post-de­mo­cra­tisch re­gime waar­van de kie­zers wei­nig te zeg­gen heb­ben over de ma­nier waar­op zij ge­re­geerd wor­den”. Als voor­beel­den noemt hij de fi­nan­ci­ë­le- en mi­gran­ten­cri­sis en het ver­hoog­de ter­reur­ri­si­co. De EU ver­waar­loost de fun­da­men­te­le eco­no­mi­sche prin­ci­pes en zelfs het cul­tu­reel zelf­be­houd in zijn “droom van glo­bal gover­nan­ce”. De kie­zers heb­ben het na­kij­ken. Want fei­te­lijk wordt de EU ge­re­geerd door de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie die geen re­ge­ring is en dus ook niet naar haar ge­stuurd kan wor­den. Want het Eu­ro­pees Par­le­ment heeft die be­voegd­heid niet. Zelfs niet om wet­ten te ini­ti­ë­ren die per de­fi­ni­tie al­le na­ti­o­na­le wet­ge­ving, in­clu­sief grond­wet, on­der­ge­schikt maakt. De le­den van de Raad van Mi­nis­ters zijn zo­wel ver­te­gen­woor­di­ger van hun land als van de EU.

Kei­har­de sanc­ties

Kort­om, al­dus Hui­zin­ga, de Eu­ro­pe­a­nen le­ve­ren met hun soe­ve­rei­ni­teit fei­te­lijk ook hun de­mo­cra­ti­sche grond­rech­ten in. Als lid­sta­ten op deel­ter­rei­nen een ei­gen koers kie­zen, zo­als Po­len en Honga­rije in de mi­gran­ten­cri­sis, dan wor­den kei­har­de sanc­ties op­ge­legd. Dat is waar het bij de drei­gen­de Brexit ten diep­ste om gaat, al­dus de oud-di­plo­maat. Of een volk in staat is om de Eu­ro­pe­se droom te door­bre­ken door zijn ei­gen soe­ve­rei­ni­teit en de­mo­cra­ti­sche rech­ten te­rug te pak­ken. Las­tig, om­dat de lid­sta­ten zich, bui­ten het be­sef van de kie­zer om, met han­den en voe­ten aan al­ler­lei wet­ten en ver­dra­gen ge­bon­den heb­ben. Dat is van bo­ven­af ge­re­geld, zon­der in­breng of zelfs maar be­sef van de kie­zer. Een voor­beeld is de in­voe­ring van de eu­ro, die fei­te­lijk ge­beur­de als mid­del om po­li­tie­ke een­heid, waar de Eu­ro­pe­a­nen wei­nig voor voel­den, af te dwin­gen. Dat dit fout moest gaan met zul­ke on­ge­lijk­waar­di­ge eco­no­mie­ën is met het Griek­se dra­ma wel be­we­zen, al­dus Hui­zin­ga. Voor Ame­ri­ka­nen is het on­denk­baar dat zij soe­ve­rei­ni­teit zou­den in­le­ve­ren.

Lees ver­der op pagina 22.

Vol­gens Todd Hui­zin­ga is de EU he­le­maal niet zo de­mo­cra­tisch als zij doet voor­ko­men en als kie­zers den­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.