Kne­vel

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL -

De af­ge­lo­pen week heb ik sym­bo­lisch mijn pen neer­ge­legd. Mijn boek over de paus is af. Het ma­nu­script is nu naar de uit­ge­ver en er­gens in de laat­ste week van sep­tem­ber zal het ver­schij­nen. Ik zit nu na te den­ken over de vraag aan wie ik het boek zal aan­bie­den, maar dat komt nog wel. Het boek is een spi­ri­tu­e­le zoek­tocht ge­wor­den naar de wor­tels van de paus en naar zijn the­o­lo­gie. Dit naar aan­lei­ding van de vier­de­li­ge do­cu­men­tai­re die ik ge­maakt heb over de paus en waar­van het eer­ste deel op Deo vo­len­te 16 ju­li zal wor­den uit­ge­zon­den. Op te­le­vi­sie kan je de prach­tig­ste plaat­jes en beel­den la­ten zien, en dat gaan we ook doen; maar in een boek kan je een spa­de die­per gra­ven en dat heb ik ge­pro­beerd. In een eer­de­re co­lumn heb ik al ge­schre­ven over mijn ver­ba­zing, wan­neer het bij de­ze paus gaat om ogen­schijn­lijk plu­ra­lis­ti­sche en uni­ver­sa­lis­ti­sche tek­sten (“Mos­lims en chris­te­nen zijn broe­ders en die­nen de­zelf­de God”). Bij de­ze zoek­tocht ben ik uit­ge­ko­men bij de tek­sten van Va­ti­ca­num II, waar de span­ning tus­sen mis­sie en dia­loog zicht­baar werd. Voor­al Nos­tra Ae­ta­te is hie­rin van groot be­lang. In de epi­loog van mijn boek, wan­neer ik de ba­lans op­maak, heb ik de paus met vier kern­woor­den, ei­gen­lijk kern­be­grip­pen ge­ty­peerd. Via de­ze ker­nen heb ik mijn ui­ter­ste best ge­daan om hem te be­grij­pen, ze­ker in de con­text van de ont­wik­ke­ling van de ka­tho­lie­ke the­o­lo­gie van de laat­ste hal­ve eeuw. Ik heb hem ge­noemd: de paus van de ge­na­de, ar­moe­de, duur­zaam­heid en ver­war­ring. Ge­na­de, van­we­ge de prach­ti­ge tek­sten in zijn boek­je De naam van God is ge­na­de, en op veel an­de­re plaat­sen, met na­me in de pre­ken tij­dens de al­ge­me­ne au­di­ën­ties. Ar­moe­de, van­we­ge zijn op­rech­te in­te­res­se in de ge­mar­gi­na­li­seer­den in de sa­men­le­ving. Hij houdt echt van de­ze men­sen, heb ik er­va­ren, en hij roept de pries­ters en pas­toors, de bis­schop­pen en kar­di­na­len dan ook op om de wij­ken in de gaan en er te zijn voor de ar­men. Duur­zaam­heid, van­we­ge Lau­da­to Si’ en an­de­re tek­sten, waar­uit een op­rech­te be­wo­gen­heid blijkt over de toe­komst van de aar­de. Maar Lau­da­to Si’ is na­tuur­lijk veel meer. Het is een tekst over een in­te­gra­le be­na­de­ring van het heil van mens en Schep­ping. Ver­war­ring, van­we­ge tek­sten over in­ter­re­li­gi­eu­ze dia­loog en de waar­de­ring van an­de­re gods­dien­sten die ik niet be­grijp. Ik be­grijp ze wel, als de paus be­doelt dat men­sen uit ver­schil­len­de re­li­gies er al­les aan moe­ten doen om sa­men de­ze we­reld meer leef­baar te ma­ken. Ik vind ze las­tig als hij ogen­schijn­lijk ook een the­o­lo­gi­sche waar­de­ring aan ver­schil­len­de we­reld­gods­dien­sten geeft. Wel­nu, ik ga mijn boek hier niet pro­mo­ten, maar wil wel ge­zegd heb­ben dat de paus mij de af­ge­lo­pen maan­den op een heer­lij­ke ma­nier heeft uit­ge­daagd. Hij weet het niet, maar ik be­dank hem hier­bij.

An­dries Kne­vel

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.