Paus: help Kerk in Nood hel­pen

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Paus Fran­cis­cus roept ka­tho­lie­ken in een van­daag ver­sche­nen vi­deo­bood­schap op “sa­men met Kerk in Nood over­al in de we­reld een werk van barm­har­tig­heid te ver­rich­ten”.

Chris­ti­ne, An­toi­net­te, Ma­rie-Jo­sée, Im­ma­culée, Bel­lan­ci­le, Ma­rie-Clai­re en Le­o­nie. Het zijn geen wil­le­keu­ri­ge na­men, maar die van de ze­ven jong­ste no­vi­cen van de Zus­ters van de Ver­rij­ze­nis. De jon­ge vrou­wen staan op het punt om ‘Draag­sters van hoop te mid­den van leed’ te wor­den, zo­als hulp­or­ga­ni­sa­tie Kerk in Nood de or­de in een bro­chu­re noemt. De Afri­kaan­se or­de, ac­tief in Rwan­da, Ka­meroen, Con­go en Bra­zi­lië, weet wat lij­den is. Ver­schil­len­de zus­ters wer­den tij­dens de Rwan­de­se ge­no­ci­de ver­moord, an­de­ren vie­len ten prooi aan het ge­weld in Oost-Con­go en weer an­de­ren moesten vluch­ten. Toch keer­den zij steeds weer te­rug naar de aan hen toe­ver­trouw­de ge­meen­schap­pen: zie­ken ver­ple­gen, hon­ge­ri­gen voe­den, ou­de pries­ters ver­zor­gen, ca­te­che­se ge­ven en ge­beds­groe­pen be­ge­lei­den: ze draai­en er hun hand niet voor om. Waar ze kracht vin­den? In het ge­bed, want “hoe zou­den ze an­ders

bron van zul­ke barm­har­tig­heid kun­nen zijn?”, schrijft Kerk in Nood.

‘In de geest van We­ren­fried’

Het werk van de Zus­ters van de Ver­rij­ze­nis vormt een van de pro­jec­ten die de hulp­or­ga­ni­sa­tie op de zon­dag van de God­de­lij­ke Barm­har­tig­heid in het ka­der van het Barm­har­tig­heids­jaar pre­sen­teer­de aan paus Fran­cis­cus. Fran­cis­cus, on­der de in­druk, sprak spon­taan een vi­deo­bood­schap in. Daar­in roept hij “al­le man­nen en vrou­wen van goe­de wil” op “om sa­men met Kerk in Nood over­al in de we­reld een werk van barm­har­tig­heid te re­a­li­se­ren”. Want, zo zei de paus, “wij, man­nen en vrou­wen, heb­ben Gods barm­har­tig­heid no­dig, maar we heb­ben ook el­kaars barm­har­tig­heid no­dig. We moe­ten el­kaar bij de hand ne­men, el­kaar lief­ko­zen, zor­gen voor el­kaar en niet zo­veel oor­lo­gen voe­ren”. Kerk in Nood lan­ceert van­daag zijn in­za­me­lings­ac­tie ‘Wees Gods barm­har­tig­heid’ om wer­ken van barm­har­tig­heid te fi­nan­cie­ren. De paus zelf deed als eer­ste een do­na­tie. Daar­mee steun­de hij de St.-Jo­zef­kli­niek in het Iraak­se Er­bil, die gra­tis zorg biedt aan vluch­te­lin­gen. Fran­cis­cus zei Kerk in Nood toe te ver­trou­wen “voort te gaan in de geest van pa­ter We­ren­fried van Straat­en (de Ne­der­land­se nor­ber­tijn die Kerk in Nood sticht­te – red.), die de vi­sie had om op het juis­te mo­ment de­ze da­den van na­bij­heid, van toe­na­de­ring, van goed­heid, van lief­de en van barm­har­tig­heid uit te dra­gen in de we­reld”.

En met suc­ces

Een pries­ter die We­ren­frieds strijd voort­zet, is pa­ter Pjotr Bie­le­wicz. De mis­si­o­na­ris van de On­be­vlek­te Maagd Ma­ria kwam veer­tien jaar ge­le­den in Wit-Rus­land aan, waar de er­fe­nis van het com­mu­nis­me nog al­tijd zwaar weegt. Ook op het vlak van het le­ven: meer dan 90% van de Wit-Rus­si­sche vrou­wen heeft vol­gens de pries­ter ten min­ste één keer een abor­tus on­der­gaan. Hij zet zich al sinds hij er aan­kwam in om zwan­ge­re vrou­wen er­van te over­tui­gen hun kind ge­bo­ren te la­ten wor­den. De mees­ten zou­den dat ook wil­len, maar, zegt de pa­ter, “het do­den is zo ge­woon ge­wor­den, zo van­zelf­spre­kend”. En met suc­ces: in de ka­the­draal van het pro­vin­cie­stad­je Pinsk zit­ten soms wel tien­tal­len kin­de­ren die hun le­ven aan de pa­ter te dan­ken heb­ben. Hij helpt vrou­wen nee te zeg­gen te­gen de maat­schap­pe­lij­ke druk: “Ik ga naar hen toe en voel mee. Ze wil­len toch het le­ven. Ik zeg hun: wees niet bang, God is er.” Wie toch een abor­tus on­der­ging, helpt hij daar­mee in het rei­ne te ko­men, en op scho­len leert hij jon­ge­ren wat lief­de, kuis­heid, hu­we­lijk en ge­zin in­hou­den. “We zijn de strijd aan­ge­gaan met de cul­tuur van de dood”, zegt hij te­gen Kerk in Nood. De or­ga­ni­sa­tie steunt hem en an­de­re “apos­te­len van het le­ven” met bro­chu­res, boe­ken en ca­te­che­se­ma­te­ri­aal.

‘Een recht­vaar­di­ge zaak’

Een bij­zon­der pro­ject vindt plaats in El Sal­va­dor, het land dat be­kend is van de vo­rig jaar za­lig ver­klaar­de mar­te­laar mgr. Os­car Ro­me­ro. Daar heb­ben de fran­cis­ca­nen een mo­nu­ment op­ge­richt voor de dui­zen­den land­ge­no­ten van de aarts­bis­schop – boe­ren, ar­bei­ders, moe­ders en va­ders – die om­wil­le van hun ge­loof in de bur­ger­oor­log wer­den mis­han­deld en ge­dood. Nu ver­za­me­len de broe­ders, met steun van Kerk in Nood, de ge­tui­ge­nis­sen over de­ze mar­te­la­ren. Zo­als dat van ca­te­che­te Ana Car­men San­chez, die on­danks het ge­vaar haar werk voort­zet­te: “Ik ver­stop de Bij­bel niet, ze is het Woord van God en als ze daar­om ko­men om mij te do­den, dan sterf ik voor een recht­vaar­di­ge zaak. Ook Chris­tus stierf voor de waar­heid.” (KiN/PD)

‘ We zijn de strijd aan­ge­gaan met de cul­tuur van de dood’

Pa­ter Pjotr Bie­le­wicz zet zich in Wit-Rus­land in voor de be­scher­ming van het on­ge­bo­ren le­ven. Dat is no­dig ook: meer dan 90% van de Wit-Rus­sin­nen on­der­gaat vol­gens Bie­le­wicz ten min­ste één abor­tus.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.