Hof: hu­we­lijk voor­be­hou­den aan man en vrouw is le­gi­tiem

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Het hu­we­lijk voor­be­hou­den aan man en vrouw is geen dis­cri­mi­na­tie. Dit is be­ves­tigd door een uit­spraak vo­ri­ge week van het Eu­ro­pe­se Hof voor de Rech­ten van de Mens (EHRM) in Straats­burg. In de zaak Cha­pin and Char­pen­tier v. Fran­ce vond het hof una­niem dat ar­ti­kel 12 (recht om te trou­wen) en ar­ti­kel 8 (recht op eer­bie­di­ging van de pri­vés­feer en het ge­zins­le­ven) sa­men­ge­no­men met ar­ti­kel 14, niet ge­schon­den wa­ren. Dit be­te­kent dat de Fran­se staat door twee man­nen een ‘hu­we­lijk’ te ont­hou­den (toen de wet die mo­ge­lijk­heid nog niet bood) het Eu­ro­pe­se Ver­drag voor de Rech­ten van de Mens niet heeft ge­schon­den. Dit be­sluit komt op een his­to­risch mo­ment om­dat som­mi­ge Eu­ro­pe­se lan­den de in­stel­ling van het hu­we­lijk aan het de­con­stru­e­ren zijn, vaak on­der zwa­re in­ter­na­ti­o­na­le druk die door geen en­kel ver­drag of over­een­komst wordt ge­recht­vaar­digd. Te­ge­lij­ker­tijd leg­gen an­de­re lan­den de de­fi­ni­tie van het hu­we­lijk vast in hun grond­wet als zijn­de een ver­e­ni­ging tus­sen vrouw en man. (KN/LSN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.