Zelfs do­de Ar­me­ni­ërs niet vei­lig

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Het klei­ne aan­tal Ar­meen­se chris­te­nen dat nog in Tur­kije woont voelt zich vaak be­han­deld als een vijf­de co­lon­ne. De voor­ma­li­ge Turk­se mi­nis­ter van bui­ten­land­se za­ken Ah­met Da­vu­tog­lu zei on­langs dat de Koer­den in zijn land le­ken op “Ar­meen­se ben­des die even­eens col­la­bo­reer­den met Rus­land”. Vo­rig jaar de­mon­streer­den ra­di­ca­le Tur­ken in Ar­meen­se wij­ken van Istanboel en scan­deer­den leu­zen als “de­ze wij­ken die­nen ver­an­derd te wor­den in Ar­meen­se en Koer­di­sche kerk­ho­ven”. Maar zelfs Ar­meen­se kerk­ho­ven zijn niet vei­lig. In 2013 wer­den in het ka­der van ‘ste­de­lij­ke ver­nieu­wing’ in de Turk­se stad Mus zo’n vijf­hon­derd his­to­ri­sche wo­nin­gen van Ar­me­ni­ërs met de grond ge­lijk­ge­maakt. De Ar­meen­se we­ten­schap­per Va­rak Ket­se­ma­ni­an sprak in dit ver­band over “het uit­wis­sen van een cul­tuur”. En­ke­le ja­ren ge­le­den werd er op een Ar­meens kerk­hof in Te­kir­dag doel­be­wust een res­tau­rant ge­bouwd. De Turk­se krant Ta­raf schreef dat “tij­dens de bouw­werk­zaam­he­den het ge­been­te van de over­le­de­nen over­al ver­spreid lag en soms wer­den bot­ten in vuil­nis­bak­ken ge­gooid”. Hun graf­ste­nen wer­den her­ge­bruikt in de bouw. Ge­lij­ke ta­fe­re­len had­den zich af­ge­speeld op een Ar­meens kerk­hof in de stad Si­vas. In 2011 werd in Diy­ar­ba­kir de Ar­meens-apos­to­li­sche St.-Gi­ra­gos­kerk on­der veel pu­blie­ke be­lang­stel­ling her­o­pend. Ar­meen­se chris­te­nen hoop­ten dat dit een er­ken­ning zou be­te­ke­nen. He­laas: en­ke­le maan­den ge­le­den is de­ze kerk plot­se­ling door de Turk­se au­to­ri­tei­ten ont­ei­gend. (Mar­tin Jans­sen)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.