Ere zus­ter

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

maar raakt over­tuigd en weet zelfs zo­wel Fal­coia als de bis­schop er­van te over­tui­gen. Om­dat Fal­coia de re­gel in­mid­dels had in­ge­pikt moest Ma­ri­aCe­leste maar een nieu­we schrij­ven, vindt hij. Hij wil maar niet ge­lo­ven dat die door de Heer was in­ge­ge­ven. De zus­ter ge­hoor­zaamt. In twee uur tijd schrijft ze de re­gel op­nieuw en uit­ge­brei­der uit, com­pleet met de prak­ti­sche uit­wer­king er­van. Na tal van moei­lijk­he­den gaat de re­gel, in 1725 ont­van­gen, zes jaar la­ter op proef in en wordt ook het kleu­ri­ge ha­bijt in­ge­voerd. Ma­ria-Ce­leste krijgt de lei­ding. Tot er­ger­nis van Fal­coia had zij hem te ken­nen ge­ge­ven dat er ook een man­ne­lij­ke tak moest ko­men en het is Alfon­sus de Li­gu­o­ri die dat des­on­danks en na aan­van­ke­lij­ke twij­fel voor el­kaar krijgt. Als Fal­coia in 1733 de op­nieuw door hem ver­has­pel­de twee­de ver­sie van de re­gel wil op­leg­gen wei­gert Ma­ria-Ce­leste die te te­ke­nen. Het is im­mers niet meer de tekst zo­als de Heer die ge­ge­ven had.

Bloei­en­de ge­meen­schap­pen

Het con­flict loopt zo hoog op dat ze haar kloos­ter wordt uit­ge­zet. Het duurt vijf jaar voor­dat ze in 1738 in Fog­gia een nieuw kloos­ter kan be­gin­nen zo­als de Heer dat voor ogen stond. Het krijgt ook ker­ke­lij­ke goed­keu­ring na­dat Alfon­sus de Li­gu­o­ri die eerst uit tac­ti­sche over­we­gin­gen voor ‘zijn’ re­demp­to­ris­ten voor el­kaar had ge­kre­gen. Ma­ria-Ce­leste heeft er de lei­ding tot haar dood in 1755. Bei­de tak­ken wor­den bloei­en­de ge­meen­schap­pen met tal­lo­ze stich­tin­gen over de he­le we­reld. De man­ne­lij­ke voor de ver­kon­di­ging en het pas­to­raat, de vrou­we­lij­ke als de bid­den­de en of­fe­ren­de ge­na­de­bron er­ach­ter. Wat op­valt in het ge­sprek k met Moe­der Ma­ria-Jo­han­na:a: feil­loos weet ze te ver­woor- den wat het doel is van haarr or­de, de ins and outs van n de Re­gel en de con­sti­tu­ties.s. Maar de ui­terst com­plexe e wor­dings­ge­schie­de­nis en n de cru­ci­a­le rol daar­in van n Ma­ria-Ce­leste Cros­taro­sa lijkt kt ver­vaagd. Voor de de­tails,s, die slechts schets­ma­tig zijn n weer­ge­ge­ven, heb­ben we e moe­ten put­ten uit be­schrij- vin­gen van eind twin­tig­ste e eeuw. De enor­me te­gen­wer­king laatt iets zien van de enor­me strijdd tus­sen he­mel en hel die zich h aan ons di­rect oog ont­trekt. t. Hoe er krach­ten zijn die kostt wat kost Gods lief­de pro­be­ren n te blok­ke­ren. Het laat ook zien n hoe men­sen daar­in ten goe­dee of ten kwa­de een rol kun­nenn spe­len. Het lijkt Moe­der Ma­ria Jo­han­n­na te frap­pe­ren dat zelfs voor r haar, voor wie de god­de­lijk ge- in­spi­reer­de ge­schrif­ten van de e za­li­ge da­ge­lijks eten en drin- ken zijn, de ‘on­der­stich­te­res’ s’ als per­soon op de ach­ter­grond d is ge­raakt. “Pre­cies zo­als de e Heer haar voor­zegd heeft”,”, con­sta­teert ze licht ver­baasd,d, als­of de puz­zel­stuk­jes in el­kaarr val­len. Won­der­lijk is ook dat de meest t au­then­tie­ke re­gel in de ja­ren n ze­ven­tig is te­rug­ge­von­den en n met ker­ke­lij­ke aan­pas­sing enn goed­keu­ring is in­ge­voerd, onn­der meer in Ma­ri­ën­daal. Datt er­va­ren ze er als heel in­tie­mee ver­bon­den­heid met Godss heils­plan. En dat nu in het Jaarr van Barm­har­tig­heid het bij- zon­de­re ver­haal van Ma­ria- Ce­leste laat zien hoe­zeer Je­zuss er­naar ver­langt zijn barm­har­r­tig­heid over de we­reld te ver­r­sprei­den. En hoe­zeer Hij daar­r­bij bouwt en ver­trouwt opp men­sen. Ma­ria-om­me­gangM uit dank dat Ber­genB op Zoom tij­dens de Twee­deT We­reld­oor­log groot oor­logs­lee­do be­spaard is ge­blev ven. The­ma is de uit­beel­ding v van de Ze­ven Vreug­den van Ma­ria.M De stoet is qua vorm en v

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.