Pro­ces­sie­tijd!

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

In ver­schil­len­de plaat­sen zijn dde ko­men­de tijd pro­ces­sies. EEen greep uit het aan­bod.

Ma­ria-om­me­gangM

pro­ces­sie be­gint om 14.45 uur met een kor­te ge­beds­dienst in de Gro­te Kerk, aan­slui­tend trekt de pro­ces­sie door de Dordt­se bin­nen­stad. Om 16.30 uur is er een ves­per­dienst in de H. An­to­ni­us­kerk (Burg. De Raadt­sin­gel). Na af­loop zijn er een hap­je en een drank­je. De pro­ces­sie wordt ge­or­ga­ni­seerd door de Gil­de van het Hey­lig­he Hout van Dordt. In­fo: (078) 613 63 90, h.hout@ka­tho­liek­d­recht­ste­den.nl

Sint-Jans­pro­ces­sie

La­ren, za 25 t/m zo 26 jun H. Mis­sen en ac­ti­vi­tei­ten rond­om het Sint-Jans­feest t.g.v. Jo­han­nes de Do­per. Het the­ma is: ‘Ge­luk­kig de barm­har­ti­gen, want zij zul­len barm­har­tig­heid on­der­vin­den’. Op za­ter­dag 25 ju­ni om 19.00 uur is er een ope­ning­slof in de Sints-Jans­ba­si­liek (Brink 31) waar­in pas­toor Vriend voor­gaat. Op zon­dag 26 ju­ni is er om 07.00 uur een H. Mis op het Sint-Jans­kerk­hof (Hil­ver­sum­se­weg) en om 09.00 uur een La­tijn­se hoog­mis in de Sints-Jans­ba­si­liek. De Sint-Jans­pro­ces­sie be­gint om 11.00 uur van­uit de ba­si­liek naar het kerk­hof. Aan­slui­tend om 12.00 uur ce­le­breert mgr. Hen­driks de H. Mis. Ver­vol­gens is er om 13.00 uur een sa­cra­ments­pro­ces­sie van het kerk­hof naar de ba­si­liek, waar om 14.15 uur een slui­ting­slof is met het Te De­um, Tan­tum Er­go, ze­gen en het La­ren­se Sint-Jans­lied. Voor jon­ge­ren is er een spe­ci­aal pro­gram­ma, walk- pray- en­joy, van­af 10.00 uur, met on­der meer jon­ge­ren­koor Tut­ti uit Go­rin­chem, de Broe­ders van Sint-Jan uit Utrecht, zan­ger Mario Raad­wijk en Va­der Jo­han­nes van Voorst. Als af­slui­ting van het jon­ge­ren­pro­gram­ma is er een ‘coo­ling-down par­ty’ in de ach­ter­tuin van de pas­to­rie. In­fo: www.sint­jans­pro­ces­sie.nl,

Do­na­tus­pro­ces­sie

Vra­gen­der, zo 10 jul De Do­na­tus­pro­ces­sie be­gint om 11.00 uur met een H. Mis in de Sint-An­to­ni­us van Pa­du­a­kerk (Heel­weg 3). De­ze pro­ces­sie is na tien­tal­len ja­ren weer nieuw le­ven in­ge­bla­zen. Di­ver­se be­trok­ke­nen wil­len de ver­e­ring van de H. Do­na­tus weer aan­wak­ke­ren. De hei­li­ge wordt aan­ge­roe­pen om be­scher­ming te­gen on­weer en blik­sem­in­slag. De werk­groep die zich in­zet voor de ver­e­ring en de pro­ces­sie ziet Do­na­tus ook als be­scherm­hei­li­ge voor het mi­li­eu en een goe­de oogst en te­gen mo­der­ne te­gen­sla­gen als mi­li­eu­ram­pen en ter­reur. In­fo: (0544) 37 14 31, www.sint­lud­ger­nu.nl

Ma­rie Adolp­hi­ne­pro­ces­sie

Os­send­recht, zo 10 jul Feest­dagF ter ere van de hei­li­ge zus­terz Ma­rie Adolp­hi­ne. Aan­vangv om 09.00 met een ge­beds­tocht­to van­uit de Zr. Ma­rie Adolp­hi­ne­ka­pelA (Adolp­hi­ne­plein)p naar de Sint-Ger­tru­dis­kerkk (Dorps­straat 1). Van­uit de kerkk be­gint rond 10.00 uur de pro­ces­sie.p Aan­slui­tend is er om 10.301 uur een H. Mis in de kerk,k ge­ce­le­breerd door pas­toor­to De Kort. Af­slui­ting met eene na­zit in de pas­to­rie­tuin.

In­fo:In (0164) 67 25 62, www.zus­ter­ma­rie­a­dolp­hi­ne.nlw

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.