Ver­trouw op Gods barm­har­tig­heid

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE - Joris Schrö­der

Ver­trouw op de barm­har­tig­heid van God, be­toogt Frans­man Jac­ques Phi­lip­pe, die in ve­le lan­den een suc­ce­s­au­teur is van spi­ri­tu­e­le boe­ken. De­ze oud-wis­kun­de­le­raar schrijft ei­gen­lijk nog­al klas­siek, maar te­ge­lijk ook ei­gen­tijds en laag­drem­pe­lig. Dat blijkt veel men­sen aan te spre­ken.

De Fran­se pries­ter Jac­ques Phi­lip­pe heeft in­mid­dels veel meer dan 700.000 exem­pla­ren van zijn acht boe­ken in 22 ta­len over de toon­bank zien gaan. Over ge­bed en spi­ri­tu­a­li­teit. Zijn boe­ken, waar­van er ver­schil­len­de in het Ne­der­lands ver­taald wer­den, ge­ven ka­tho­lie­ken struc­tuur in hun gees­te­lijk le­ven. Het Jaar van Barm­har­tig­heid past won­der­wel in het pro­gram­ma van zijn ver­kon­di­ging. Waar Hen­ri Nou­wen en An­selm Gr­ün tot voor kort de kroon span­den en het be­grip spi­ri­tu­a­li­teit heel ruim in­ter­pre­teer­den, be­perkt Phi­lip­pe zich strik­ter tot het ka­tho­lie­ke erf­goed: Gods­be­sef, Je­zus Chris­tus, ge­bed en aan­bid­ding, zon­de en ver­ge­ving, de klas­sie­ke deug­den, on­ze om­gang met de tijd en met on­ze ei­gen zwak­he­den, de be­le­ving van de Eucha­ris­tie en an­de­re sa­cra­men­ten. Hij be­spreekt al­ler­lei ele­men­ten op de brug tus­sen chris­te­lijk ge­loof en da­ge­lijks le­ven. Hij is min­der psy­cho­lo­gi­se­rend dan bei­de ge­noem­de au­teurs, maar kan uit­ste­kend over­weg met zo­wel de psy­cho­lo­gie als met de gro­te klas­sie­ke au­teurs uit de ka­tho­lie­ke tra­di­tie, die hij ei­gen­tijds durft te ver­staan en breed toe­gan­ke­lijk maakt. Zo­als in zijn klei­ne en hand­za­me boek­je Op de gol­ven van lief­de en ver­trou­wen – Thé­rè­se van Li­sieux aan het woord zijn draai. Na een zoek­tocht in de ja­ren ze­ven­tig van de af­ge­lo­pen eeuw ont­dekt hij de cha­ris­ma­ti­sche ver­nieu­wing en komt te­recht bij de ge­meen­schap van Li­on de Ju­da, waar­van de naam eni­ge tijd la­ter wij­zigt in de Za­lig­spre­kin­gen. Hij woont een tijd­je in Is­ra­ël om He­breeuws te le­ren en sticht voor de­ze ge­meen­schap een huis in Ro­me, waar hij der­tien jaar blijft, een di­plo­ma ker­ke­lijk Gods barm­har­tig­heid. Dat is de ba­sis om te kun­nen lief­heb­ben”, zegt hij el­ders. Daar­bij schenkt Phi­lip­pe veel aan­dacht aan on­ze in­de­ling van de tijd en het be­lang om ons dag­rit­me se­ri­eus te ne­men, zon­der er he­le­maal van af­han­ke­lijk te zijn. “Je moet bid­den, min­stens tien mi­nu­ten per dag – méér wordt sterk aan­ge­moe­digd. Je moet re­gel­ma­tig het Evan­ge­lie le­zen, kor­te pas­sa­ges, ook als je niet al­les be­grijpt of het er moei­lijk mee hebt. Je moet de Kerk en haar le­ven goed le­ren ken­nen en de moed heb­ben om er in te gaan staan.” De­ze drie vuist­re­gels be­heer­sen zijn werk, ook al be­na­dert hij ze steeds weer langs een an­de­re in­vals­hoek. Vrij­heid, om­gaan met het lij­den, le­ven in het nu, klaar staan voor de me­de­mens, van klok­ken­tijd naar in­ner­lij­ke tijd: het zijn een paar the­ma’s die heel con­creet aan de or­de ko­men in De in­ner­lij­ke vrij­heid (De Boog, 2005). Er is bij Phi­lip­pe niets eso­te­risch of al­ter­na­tiefs te vin­den, maar uit al­les blijkt dat hij goed luis­tert naar de men­sen die hij ont­moet en een scher­pe an­ten­ne heeft voor wat van­daag on­der­huids bij veel men­sen, ook on­der de trou­we kerk­gan­gers, leeft.

In­ner­lij­ke rust

Op ta­me­lijk klas­sie­ke wij­ze spreekt hij in zijn re­cent ver­sche­nen her­druk In­ner­lij­ke rust over vre­de en hei­lig­heid, maar ook over al­les wat die vre­de maar al te vaak ver­stoort, waar on­der on­ze ei­gen fou­ten en heb­be­lijk­he­den, die zo vaak op ons blij­ven druk­ken. “Wat te doen als wij er niet in sla­gen ons aan God over te ge­ven?”, is een kern­vraag in dit hel­de­re boek­je, waar­van de laat­ste twin­tig blad­zij­den een aan­tal tek­sten bie­den on­der de ru­briek: ‘Wat de hei­li­gen ons hier­over te zeg­gen heb­ben.’ Af­han­ke­lijk­heid, kind­schap in bij­bel­se zin, een juis­te or­de­ning van ons be­staan en door­leefd Gods­ver­trou­wen blij­ken daar­bij on­mis­baar te zijn.

Jac­ques Phi­lip­pe, De in­ner­lij­ke rust. Uitg. De Boog, Bet­sai­da 96 pp., geb., € 9,75, ISBN 978 98 6257 047 8 In­fo: www.fr­jac­quesp­hi­lip­pe.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.