‘ In on­ze tijd heb­ben men­sen meer be­hoef­te aan troost dan aan ver­ma­nin­gen’

Katholiek Nieuwsblad - - INSPIRATIE -

(Car­me­lit­a­na, 2013). In een­vou­di­ge spreek­taal leer je het we­zen­lij­ke ken­nen van wat de jon­ge kerk­le­ra­res aan mo­der­ne men­sen te zeg­gen heeft, zo­dat je zin krijgt om je na­der in haar te ver­die­pen en, voor­al, om je haar geest ei­gen te ma­ken.

In­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring

Jac­ques Phi­lip­pe, ge­bo­ren in 1947 in de Noord-Fran­se stad Metz, stu­deer­de wis­kun­de in Nan­cy, volg­de het no­vi­ci­aat bij de ma­ris­ten, maar vond daar niet echt recht be­haalt en veel in­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring op­doet. In 1985 wordt hij voor de­ze nieu­we ge­meen­schap, die na een moei­lij­ke tijd thans in rus­ti­ger vaar­wa­ter is ge­ko­men, tot pries­ter ge­wijd. Phi­lip­pe ver­blijft sinds 1994 op­nieuw in Frank­rijk, maar is jaar­lijks ook en­ke­le maan­den in de Ver­e­nig­de Sta­ten, steeds om re­trai­tes, con­fe­ren­ties en gees­te­lij­ke (be­ge)lei­ding te ge­ven. “In on­ze tijd heb­ben men­sen meer beh hoef­te aan troost dan aan ver­ma­nin­gen”,g zegt hij in een in­ter­view vo­rig jaar metm het Fran­se dag­blad La Croix. De ge­na­den en de be­mid­de­ling van het pries­ter­schap zijn voor hem steeds meer een vorm van gees­te­lijk va­der­schap, voor­al in de­ze pe­ri­o­de van ver­za­ke­lij­king op al­le le­vens­ge­bie­den.

Klas­siek en mo­dern

De bron­nen van Jac­ques Phi­lip­pe zijn naast het Evan­ge­lie voor­al klas­sie­ke ka­tho­lie­ke au­teurs: Te­re­sa van Avi­la, Sint-Jan van het Kruis, Fran­cis­cus van Sa­les en The­re­sia van Li­sieux, maar hij heeft ook over Et­ty Hil­le­s­um ge­schre­ven, over Jo­zef­ma­ria Es­cri­vá en Fran­çois-Ma­rie Li­ber­mann. Hij schrijft over Eucha­ris­tie en ge­loof, over in­ner­lij­ke vre­de en on­ze chris­te­lij­ke om­gang met de tijd, over per­soon­lij­ke iden­ti­teit en chris­te­lij­ke hoop. “Het gro­te werk dat wij moe­ten doen, is ons ei­gen le­ven aan­vaar­den en wel in het licht van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.