Kar­di­naal Mül­ler pre­sen­teert ‘Iu­ve­nes­cit Ec­cle­sia’

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL - Kar­di­naal Ger­hard Mül­ler, pre­fect van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, heeft dins­dag een brief van zijn con­gre­ga­tie aan de bis­schop­pen ge­pre­sen­teerd, Iu­ve nes­cit Ec­cle­sia (‘De Kerk ver­jongt’).

Dit do­cu­ment be­han­delt de re­la­tie tus­sen de hi­ë­rar­chi­sche (de bis­schop­pe­lij­ke, pries­ter­lij­ke en dia­co­na­le wij­din­gen) en de cha­ris­ma­ti­sche ga­ven die in het le­ven en de zen­ding van de Kerk “naast el­kaar be­staan”. Cha­ris­ma­ti­sche ga­ven, hoe waar­de­vol ze voor de Kerk ook zijn, ge­ven niet het recht zich aan “de ge­hoor­zaam­heid te ont­trek­ken die men de ker­ke­lij­ke hië- rar­chie ver­schul­digd is” en ook geen recht op “een au­to­no­me be­die­ning”. Maar “de cha­ris­ma­ti­sche di­men­sie zal nooit ont­bre­ken in het le­ven en de mis­sie van de Kerk.” Voor­af­gaand aan de pre­sen­ta­tie had kar­di­naal Mül­ler schert­send cha­ris­ma­ti­sche be­we­gin­gen ver­ge­le­ken met “on­ge­vraag­de kin­de­ren”. Je houdt er­van, maar je moet er soms wel heel wat voor in je huis­hou­den ver­an­de­ren. Hoe kan een au­then­tie­ke cha­ris­ma­ti­sche ga­ve her­kend wor­den? Dit moe­ten door de ker­ke­lij­ke au­to­ri­tei­ten ge­beu­ren in over­een­stem­ming met be­paal­de cri­te­ria, zo­als een in­stru­ment van hei­lig­heid in de Kerk zijn; be­trok­ken zijn in de ver­kon­di­ging van het Evan­ge­lie; het vol­le­di­ge be­lij­den van het ka­tho­lie­ke ge­loof; ge­tui­gen van ac­tie­ve com­mu­nie met heel de Kerk, en haar leer­stel­li­ge en pas­to­ra­le prak­tijk ver­wel­ko­men; de an­de­re cha­ris­ma­ti­sche be­stand­de­len van de Kerk er­ken­nen en eer­bie­di­gen; spi­ri­tu­e­le vruch­ten dra­gen en de so­ci­a­le di­men­sie van het evan­ge­lie over­we­gen, waar­bij “zorg voor de ont­wik­ke­ling van de mees­te ver­waar­loos­de le­den van de sa­men­le­ving niet mo­gen ont­bre­ken in een au­then­tie­ke ker­ke­lij­ke en­ti­teit.” Te­ge­lijk mag een cha­ris­ma­ti­sche be­we­ging geen pa­ral­lel van het ker­ke­lijk le­ven wor­den of on­ge­or­dend zijn op de ga­ven van de hi­ë­rar­chie. Het do­cu­ment be­veelt cha­ris­ma­ti­sche be­we­gin­gen aan Ma­ria als voor­beeld te ne­men, de “Moe­der van de Kerk” en het mo­del van “vol­le­di­ge on­der­wor­pen­heid aan het han­de­len van de hei­li­ge Geest” en van “trans­pa­ran­te ne­de­rig­heid”: door haar tus­sen­komst wordt ge­hoopt dat “de cha­ris­ma­ta, over­vloe­dig door de hei­li­ge Geest on­der de ge­lo­vi­gen ver­deeld, in ge­hoor­zaam­heid ont­van­gen mo­gen wor­den en vrucht dra­gen voor het le­ven en de zen­ding van de Kerk en het goed van de we­reld.” (KN/ Ale­teia)

Kar­di­naal Ger­hard Mül­ler

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.