Naar Gor­cum!

Katholiek Nieuwsblad - - VOORPAGINA -

Per fiets op weg voor ‘s lands eni­ge na­ti­o­na­le be­de­vaart.

“Een in­spi­re­ren­de be­de­vaart, voorv de fiet­sers bo­ven­dien eene spor­tie­ve uit­da­ging, voor al­le­na voor­al een zoek­tocht naarn het ge­loof van de mar­te­la­ren.”la Zo om­schrijft de West­land­sel Pa­ro­chief­e­de­ra­tie Sint-Fran­cis­cusS de West­landBriel­le- B West­land­tocht, een fi ets­be­de­vaart naar de Na­ti­o­na­len Be­de­vaart van de HH. Mar­te­la­renM van Gor­cum in Briel­leB op za­ter­dag 9 ju­li. De tocht,t die af­han­ke­lijk van de rou­ter cir­ca 30 tot 35 ki­lo­me­ter en­ke­lee reis is, ver­trekt met eene pel­grims­ze­gen van­af de H.H Ma­chu­tus­kerk ( Choor­straats 103) in Mon­ster. Twee vanv de HH. Mar­te­la­ren van Gor­cum,G nor­ber­tijn Adri­a­nus vanv Hil­va­ren­beek en pries­ter Ja­co­busJ La­cop, wa­ren hier res­pec­tie­ve­lijkr pas­toor en ka­pe­laan.p De dag be­gint om 07.300 uur in de kerk met een kortk me­di­ta­tief mo­ment door pries­ter­stu­dentp Eli Stok. Rond 08.000 uur ver­trek­ken de fiet­sers.s Er rijdt een be­zem­wa­gen mee,m “zo­dat niets in de weg staats om mee te gaan”, al­dus ded pa­ro­chief­e­de­ra­tie. Van­af MaasluisM gaat de tocht een stuk­jes met de veer­pont naar Ro­zen­burg,R en ver­vol­gens fiet­sendf ver­der naar het Hei­lig­domH in Briel­le. De te­rug­wegr gaat gro­ten­deels via de­zelf­ded rou­te. Deel­ne­mers krij­genk bij de veer­pont een ver­sna­pe­ring.v “Toch blijft de tochtt een uit­da­ging: zorg dus voorv een de­ge­lij­ke voor­be­rei­dingd en een goe­de fiets of ebi­ke”,b al­dus de or­ga­ni­sa­tie. Deel­na­meD aan de­ze tocht is gra­tis.g In­fo/op­ga­ve:I www.west­land­se­be­de­vaar­ten.nlw Ook van­uit Den Haag fietsen pel­grims naar Briel­le; de zo­ge­he­ten Ci­ty-Briel­le-Ci­ty be­de­vaart. Me­de­or­ga­ni­sa­tor Kees Nus­te­ling ver­wacht, net zo­als an­de­re ja­ren, “een sta­bie­le op­komst van zo’n veer­tig tot vijf­tig deel­ne­mers”, ver­telt hij. De­ze tocht zal af­han­ke­lijk van de rou­te cir­ca 35 tot 40 ki­lo­me­ter en­ke­le reis zijn. Voor deel­ne­mers zijn er twee ver­za­mel­pun­ten in Den Haag: om 06.45 uur bij de H. Ja­co­bus de Meer­de­re­kerk aan de Parkstraat of om 07.15 uur bij de Em­maus­kerk aan de Lei­weg. Vi­ca­ris Van der Helm zal de deel­ne­mers bij de Em­maus­kerk de pel­grims­ze­gen ge­ven. Nus­te­ling hoopt dat er dit jaar wat meer jon­ge­re deel­ne­mers mee zul­len fietsen, want dat aan­tal is “nog niet zo hoog”. Nus­te­ling (79), zelf een fer­vent fiet­ser, zegt dat de in­span­ning die de tocht kost niet on­der­schat moet wor­den. “Voor een aan­tal is het toch wel pit­tig, maar de mees­ten ha­len het wel, met pijn in het za­del”, lacht hij. “Als je re­gel­ma­tig fietst dan valt de tocht wel mee, maar zo­maar tach­tig ki­lo­me­ter fietsen valt te­gen.” De­ze tocht gaat ook via de veer- pont bij Maa­sluis naar Briel­le, en ook gaat er een be­zem­wa­gen mee. De kos­ten voor de tocht zijn € 2,- voor de kaart­jes van de veer­boot. In­fo/op­ga­ve: rk­den­haag.nl, (070) 306 38 11

In de nacht van 9 ju­li 1572 wer­den ne­gen­tien pries­ters en re­li­gi­eu­zen op­ge­han­gen aan de bal­ken van een turf­schuur in Briel­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.