Pro-li­fer be­dankt Trump

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De groot­ste ka­tho­lie­ke pro-li­fe-or­ga­ni­sa­tie in de Ver­e­nig­de Sta­ten, Priests for Li­fe, be­dankt de Re­pu­bli­kein­se pre­si­dents­kan­di­daat Do­nald Trump voor zijn dui­de­lijk­heid “over de nood­zaak” van het “ver­de­di­gen en be­vor­de­ren van de hei­lig­heid van het le­ven”. Dat schrijft de di­rec­teur, pries­ter Frank Pavo­ne, op de web­si­te van Priests for Li­fe. Trump hield vo­ri­ge week vrij­dag in Was­hing­ton op een con­fe­ren­tie over ge­loof en vrij­heid een toe­spraak voor ver­schil­len­de lei­ders van chris­te­lij­ke ker- ken en or­ga­ni­sa­ties. Hij zei on­der meer dat wan­neer hijj gekozen wordt tot de nieu­we pre­si­dent van de VS “de e hei­lig­heid en waar­dig­heid van het le­ven” zal “ver­de­di- gen”. Vol­gens Pavo­ne was Trump “glas­hel­der over dee nood­zaak van het ver­de­di­gen en be­vor­de­ren van de hei­lig­heid van het le­ven, het be­hou­den van de in­stel­ling van het hu­we­lijk, het be­noe­men van pro-li­fe rech­ters, en het be­scher­men van de gods­dienst­vrij­heid”. Eer­der wek­te Trump nog de woe­de van di­ver­se pro-li­fe-or­ga­ni­sa­ties door te stel­len dat vrou­wen die een abor­tus heb­ben on­der­gaan straf ver­die­nen. (KN) heids­pro­ble­men. Ook bis­schop Frans Wiertz (73) van Roer­mond en Jos Punt (70) van Haar­lem-Am­ster­dam ke­ren niet te­rug in de raad. Mgr. Wiertz was ruim tien jaar lid van de Per­man­te Raad en heeft zich om ge­zond­heids­re­de­nen niet her­kies­baar ge­steld. Hij kampt met een ver­slech­terd ge­zichts­ver­mo­gen. (KN) wer­den op­ge­jaagd. Na de oor­log stond hij voor de keu­ze te­rug te ke­ren naar Mün­ster­land of te gaan wer­ken in het pries­ter­ar­me en zwaar ge­trof­fen Oos­ten van Duits­land. Daar kreeg hij te ma­ken met het com­mu­nis­ti­sche re­gime waar­te­gen hij zich net zo ver­zet­te als te­gen de na­zi’s. Na de val van de Muur ont­dek­te hij dat de com­mu­nis­ti­sche ge­hei­me dienst, de Sta­si, exact het­zelf­de over hem dacht als de na­zi’s en hem als volks­vij­and be­schouw­de. Van het pro­ces dat te­gen hem in voor­be­rei­ding was is niets meer ge­ko­men. (KN/Ale­teia)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.