Poll

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De Brit­ten mo­gen op 23 ju­ni in een re­fe­ren­dum stem­men over hun lid­maat­schap van de EU.

Ho­pe­lijk komt er in Ne­der­land ook een re­fe­ren­dum over het EU-lid­maat­schap. (33,3%) Een Brexit “zou zijn als een ge­van­ge­ne die uit de ge­van­ge­nis ont­snapt”, zo­als de En­gel­se po­li­ti­cus Boris Jo­hn­son zei. (25%) Het is waar dat de lid­sta­ten te­veel van hun soe­ve­rei­ni­teit en man­daat aan de EU heb­ben ge­ge­ven, maar een Brexit lost dat niet op. (20,8%) Een Brexit is het “be­gin van het ein­de voor de wes­ter­se be­scha­ving”, zo­als de voor­zit­ter van de Eu­ro­pe­se Raad, Do­nald Tusk, zei. (12,5%) Net zo­als pre­mier Rutte ben ik “to­taal to­taal to­taal te­gen die re­fe­ren­da” die over af­spra­ken tus­sen meer­de­re lan­den gaan. (8,4%)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.