Aarts­bis­schop haalt uit naar de gen­de­ri­de­o­lo­gie

Katholiek Nieuwsblad - - VARIA -

De ge­dach­te dat ie­mand zijn ei­gen ‘gen­de­ri­den­ti­teit’ kan be­pa­len is “de­mo­nisch”. Dat zegt aarts­bis­schop Paul S. Coak­ley van Okla­ho­ma Ci­ty in een kri­ti­sche bij­dra­ge op de web­si­te van zijn bis­dom. Aan­lei­ding is de ‘ba­throom war’ rond het al of niet toe­la­ten van trans­gen­ders tot de toi­let- en kleed­ruim­ten van hun voor­keur. “De­ze strijd”, al­dus mgr. Coak­ley, “gaat over meer dan wie welk toi­let mag ge­brui­ken.” “Vol­gens re­cen­te re­gels van de re­ge­ring Oba­ma mo­gen open­ba­re scho­len geen on­der­scheid meer ma­ken tus­sen jon­gens en meis­jes op grond van hun bi­o­lo­gisch ge­slacht, maar wor­den zij ge­acht hun per­soon­lij­ke ‘gen­de­ri­den­ti­teit’ te er­ken­nen en te ac­cep­te­ren.” “De­ze zo­ge­he­ten gen­de­ri­den­ti­teit is, vol­gens de gen­der­the­o­re­ti­ci, meer een kwes­tie van per­soon­lij­ke ex­pres­sie dan van bi­o­lo­gie. Als con­se­quen­tie daar­van moet een jon­gen, die zich­zelf iden­ti­fi­ceert als een meis­je, wor­den toe­ge­staan de meis­jes­toi­let­ten of –kleed­ka­mers te ge­brui­ken in ie­de­re school die door de staat wordt ge­fi­nan­cierd. Je hoeft niet lang na te den­ken wel­ke bi­zar­re con­se­quen­ties de­ze ma­nier van den­ken en over­heids­be­leid en wet­ge­ving in de toe­komst zul­len heb­ben”, al­dus de aarts­bis­schop. (KN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.