We­reld­re­ge­ring leidt tot on­vrij­heid

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE - Todd Hui­zin­ga

Met de in­stel­ling van een In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof in 2002 in Den Haag, lijkt een we­reld­jus­ti­tie in be­gin­sel ge­re­a­li­seerd. Maar gaat dit wel over mis­da­di­gers be­rech­ten? “Het gaat over tan­den ge­ven aan een we­reld­re­ge­ring.”

De doel­stel­ling van de EU om tot een post-na­tie­sta­te­lij­ke, su­pra­na­ti­o­naal ge­re­geer­de we­reld te ko­men – waar­in na­ties sleu­tel­on­der­de­len van hun na­ti­o­na­le soe­ve­rei­ni­teit op­ge­ven aan een web van in­ter­na­ti­o­na­le in­stel­lin­gen die een ge­heel aan in­ter­na­ti­o­na­le wet­ge­ving uit­voe­ren en be­krach­ti­gen – staat haaks op de Ame­ri­kaan­se iden­ti­teit en ide­a­len. Ame­ri­ka­nen wei­ge­ren in­stinc­tief el­ke in­ter­na­ti­o­na­le in­stel­ling, wet of ver­drag als le­gi­tiem te er­ken­nen, als die enig ge­zag op­eist over Ame­ri­ka­nen dat uit­gaat bo­ven de Ame­ri­kaan­se grond­wet. In het bij­zon­der als die or­ga­ni­sa­tie, wet of ver­drag de grond­wet te­gen­spreekt of de grond­wet­te­lij­ke rech­ten van Ame­ri­ka­nen schendt.

Ongrijp­ba­re dub­bel­zin­nig­heid

Om­dat in het Ame­ri­kaan­se sys­teem de soe­ve­rei­ni­teit ge­le­gen is bij het volk, heeft de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring niet het recht die over te dra­gen aan eni­ge an­de­re or­ga­ni­sa­tie, re­ge­ring of groep van re­ge­rin­gen. Maar in de EU heb­ben de lid­sta­ten steeds maar meer soe­ve­rei­ni­teit af­ge­ge­ven aan ‘ Eu­ro­pa’ sinds de op­rich­ting van de Eu­ro­pe­se Ge­meen­schap van Ko­len en Staal (EGKS) in 1952. Soe­ve­rei­ne macht is pre­cies wat de EU uit­oe­fent op de na­ti­o­na­le re­ge­rin­gen van de EU­lid­sta­ten. En nog­maals, voor de EU-eli­tes gaat het niet al­leen om Eu­ro­pa. Hun vi­sie op su­pra­na­ti­o­na­le re­ge­ring be­strijkt de he­le we­reld en daar­om is een po­li­tie­ke en mo­re­le bot­sing tus­sen de Ame­ri­kaan­se idee van de­mo­cra­ti­sche soe­ve­rei­ni­teit en de EU-agen­da on­ont­koom­baar. On­ge­acht de ongrijp­ba­re dub­bel­zin­nig­heid van de we­reld­re­ge­ring-ide­o­lo­gie, die het bij­na al­les laat lij­ken voor ie­der­een, is er in ie­der ge­val de­ze ene fun­da­men­te­le ze­ker­heid: de idee van we­reld­re­ge­ring kan in de kern niet an­ders zijn dan een ge­zwo­ren vij­and van de de­mo­cra­ti­sche soe­ve­rei­ni­teit zo­als het Ame­ri­kaan­se sys­teem die toe­past. Het US-EU-ge­schil over het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof kan beel­dend de ernst toe­lich­ten van de breuk die dit ver­schil in we­reld­be­schou­wing met zich mee­brengt. Het In­ter­na­ti­o­naal Straf­hof (ISH) gaat niet over mis­da­di­gers be­rech­ten. Het gaat over tan­den ge­ven aan een we­reld­re­ge­ring. Het gaat over dwang­mid­de­len ge­ven aan een in­ter­na­ti­o­naal li­chaam dat geen re­ken­schap ver­schul­digd is aan eni­ge gekozen re­ge­ring – dwang­mid­de­len die in veel op­zich­ten uit­stij­gen bo­ven welk naar be­ho­ren sa­men­ge­steld na­ti­o­naal ge­rechts­hof in een de­mo­cra­tisch land dan ook. Een Ame­ri­kaans bur­ger kan bij­voor­beeld heel goed voor het ISH ge­bracht wor­den op een be­schul­di­ging die de Ame­ri­kaan­se re­ge­ring voor po­li­tiek ge­mo­ti­veerd en niet le­gi­tiem houdt, en on­der­wor­pen wor­den aan ver­vol­ging en be­straf­fing zon­der de ver­schil­len­de ba­sis­rech­ten te ge­nie­ten die de Ame­ri­kaan­se grond­wet ga­ran­deert aan wie te­recht staan voor Ame­ri­kaan­se ge­rechts­ho­ven.

Met zijn ge­voe­lig­heid voor na­ti­o­na­le soe­ve­rei­ni­teit en het grond­wet­ti­ge recht van zijn bur­gers kun­nen de VS dit niet aan­vaar­den. De EU is ech­ter met haar ge­loof in we­reld­re­ge­ring een van ‘s we­relds meest en­thou­si­as­te voor­stan­ders van het ISH. De vu­rig­heid van de EU wordt niet ge­tem­perd door het feit dat haar ei­gen bur­gers aan wil­le­keu­ri­ge ver­vol­ging zou­den kun­nen wor­den bloot­ge­steld, zon­der de rech­ten te ge­nie­ten die ver­schei­de­ne EU-lid­sta­ten hun bur­gers ga­ran­de­ren – en dit ge­tuigt er­van hoe diep de EUe­li­tes zich aan een su­pra­na­ti­o­na­le we­reld­re­ge­ring ver­bon­den heb­ben.

Mis­da­den

Het ISH is het lo­gi­sche ge­volg van de no­tie van uni­ver­se­le ju­ris­dic­tie. De Ame­ri­kaan­se soe­ve­rei­nis­ten Lee Ca­sey en Da­vid Rif­kin heb­ben de­ze om­schre­ven als de stel­ling dat “el­ke staat be­paal­de ‘in­ter­na­ti­o­na­le’ mis­drij­ven kan om­schrij­ven en be­straf­fen, on­ge­acht waar het be­tref­fen­de ge­drag plaats­vond of wat de na­ti­o­na­li­teit van de ple­gers of slacht­of­fers mo­ge zijn”. Uni­ver­se­le ju­ris­dic­tie sug­ge­reert dat elk land ie­der­een kan ver­vol­gen voor wat het ook maar straf­baar heeft ge­steld, zelfs als het be­weer­de­lij­ke mis­drijf dui­zen­den ki­lo­me­ters ver­wij­derd van dat land is ge­pleegd en zelfs als de ple­ger noch het slacht­of­fer van het be­weer­de­lij­ke mis­drijf nooit een voet in het land heeft ge­zet of er eni­ge ver­bin­ding mee heeft. Waar­schijn­lijk zal het recht van uni­ver­se­le ju­ris­dic­tie in­ge­perkt moe­ten wor­den tot be­paal­de ty­pen mis­da­den en be­paal­de wel­om­schre­ven om­stan­dig­he­den waar men het in­ter­na­ti­o­naal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.