Op­hef over ero­ti­sche ad­ver­ten­ties

Katholiek Nieuwsblad - - ACTUEEL - Ma­ris­ka Or­bán

Ci­ti­zenGO voert via een on­li­ne pe­ti­tie cam­pag­ne voor so­ci­aal ver­ant­woor­de bill­boards. “Ero­ti­sche ad­ver­ten­ties be­scha­di­gen ve­le kin­de­ren.”

Een ge­zin rijdt over de snel­weg. Opeens krijgt va­der, die ach­ter het stuur zit, het Spaans be­nauwd. Langs de weg staat op een groot bill­board een blon­de vrouw met de tekst: web­camsex.nl. En twee­hon­derd me­ter ver­der staat er weer één. “Pap, wat is dat?”, vraagt zijn kind.

Langs snel­we­gen en in ver­schil­len­de ste­den wordt via gro­te bill­boards re­cla­me ge­maakt voor por­no­web­si­te web­cam­seks. “Dit is een schijn­baar on­schul­dig ge­vaar dat meer scha­de aan­richt dan men had voor­zien”, vindt Ci­ti­zenGO, een bur­ger­plat­form dat on­li­ne pe­ti­ties op­zet ter ver­de­di­ging van le­ven, fa­mi­lie en vrij­heid. Sinds kort voert Ci­ti­zenGO cam­pag­ne voor so­ci­aal ver­ant­woor­de bill­boards. “Ons be­klag be­rust in het feit dat met geld al­les te koop is. Ook in de me­dia­we­reld. Voor­heen was er nog spra­ke van aan­ge­we­zen tij­den voor be­paal­de sek­su­eel ge­tin­te me­dia. Re­cen­te­lijk is dat ver­scho­ven naar te al­len tij­de van de dag en dat is goed te­rug te zien in de groot­scha­li­ge ero­ti­sche ad­ver­ten­ties van web­camsex.nl die langs de weg staan. Voor een pro­duct dat in fei­te een mens is dat wordt ver­han­deld om als ob­ject dien­sten te ver­rich­ten. Hoe­veel kin­de­ren die toegang heb­ben tot het in­ter­net zul­len nieuws­gie­rig ge­maakt wor­den om een kijk­je te ne­men op de­ze web­si­te. (…) Wie be­schermt de on­schuld van de­ze kin­de­ren?”

Ook po­li­ti­ci zijn on­te­vre­den. Vol­gens de Til­burg­se SP geeft zo’n re­cla­me een ver­keer­de bood­schap aan kin­de­ren. “Ik heb be­hoor­lijk wat men­sen ge­hoord die er op- of aan­mer­kin­gen over heb­ben”, zegt SP-raads­lid René Spie­ringhs te­gen Om­roep Bra­bant. Hij is bang dat kin­de­ren op ver­keer­de idee­ën wor­den ge­bracht door het bord en ver­ve­len­de vra­gen aan hun ou­ders gaan stel­len. “We zijn over­al in Ne­der­land als pe­da­go­gen be­zig om te zor­gen dat on­ze kin­de­ren een beet­je fat­soen­lijk op in­ter­net kun­nen. Er wordt veel tijd ge­sto­ken in voor­lich­ting over wat je wel en niet doet op in­ter­net.” In As­sen wa­ren po­li­ti­ci van Chris­tenU­nie en SGP te­gen de re­cla­me­bor­den. Te­ver­geefs; daar blij­ven ze ge­woon han­gen.

De ka­tho­lie­ke moe­der Brech­je Loe­nen en haar drie doch­ters dien­den vo­rig jaar een klacht in bij de Re­cla­me Co­de Com­mis­sie te­gen de te pi­kan­te bill­boards van een ka­ma­sutra­beurs. “Dat heb­ben we niet ge­won­nen. De cam­pag­ne die nu ook in on­ze stad hangt, is min­der ge­waagd. We zou­den geen kans ma­ken als we een klacht in zou­den die­nen”, ver­moedt ze. Loe­nen vindt het vre­se­lijk dat er zo open­lijk re­cla­me wordt ge­maakt voor por­no. “Ik hoor van on­ze doch­ters dat brug­klas­ser­tjes van twaalf jaar al por­no kij­ken op hun smartpho­ne. Er zijn niet veel ou­ders die een fil­ter op de te­le­foons of com­pu­ters van hun kin­de­ren heb­ben. Met twee klik­ken zien ze al­les. Ze down­lo­a­den dat en stu­ren het door naar klas­ge­no­ten.” Vol­gens Loe­nen is het las­tig om je com­pu­ter thuis echt goed te be­scher­men. “Op school wis­se­len ze uit hoe je zo’n fil­ter kunt om­zei­len: via goog­le trans­la­te kun­nen ze zo’n af­ge­scherm­de pa­gi­na toch zien. Wel kun je als ou­ders mét fil­ter zien op wel­ke zoek­ter­men ze gezocht heb­ben. Niet om ze te straf­fen, maar om er eer­lijk over te pra­ten. Uit­ein­de­lijk kun­nen we als ou­ders dit al­le­maal niet bij ze weg­hou­den, maar moe­ten kin­de­ren zelf de mo­ti­va­tie ont­wik­ke­len om hier hun ogen voor te slui­ten.”

Om­dat por­no maat­schap­pe­lijk zo ge­ac­cep­teerd is, is het ook een zorg met wat voor vi­sie op sek­su­a­li­teit men­sen uit­ein­de­lijk het hu­we­lijks­boot­je in­stap­pen. Het is bij het ge­zin Loe­nen een zorg hoe hun drie doch­ters uit­ein­de­lijk een goe­de we­der­helft vin­den. “Mijn klas­ge­no­ten ge­ven me nog niet zo­veel hoop als ik zie waar ze mee be­zig zijn…” zei hun veer­tien­ja­ri­ge doch­ter laatst. Brech­je Loe­nen: “En toch, vo­ri­ge week had­den we een bij­een­komst van on­ze ti­ener­groep, waar ook klas­ge­no­ten van on­ze doch­ters bij wa­ren. We heb­ben een film ge­ke­ken waar­in een man en vrouw een niet­sek­su­e­le vriend­schap had­den. Voor­al de jon­gen cij­fer­de zijn ei­gen be­lan­gen weg voor het meis­je. We vroe­gen de tie­ners: ‘Wie zou er zo’n re­la­tie wil­len?’ Al­le vin­gers gin­gen de lucht in. In het diep­st van het hart voelt ie­der mens wat zui­ver en echt is. Als jon­ge men­sen zien dat het kan en ge­luk­kig maakt, kun­nen ze op dit ter­rein he­ro­ï­sche stap­pen zet­ten en echt gáán voor een kuis le­ven. Daar ben ik van over­tuigd. Blijft staan: bill­boards met web­camsex hel­pen ou­ders, Kerk en tie­ner­wer­kers daar niet bij.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.