Paus: ge­no­ci­de ver­keer­de term

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

Ge­no­ci­de is de ver­keer­de term voor het ge­weld te­gen chris­te­nen in de we­reld. Dat zei paus Fran­cis­cus za­ter­dag tij­dens een vraag- en ant­woord­ses­sie aan de Vil­la Na­za­reth Uni­ver­si­ty Col­le­ge in Ro­me. “Ik wil het dui­de­lijk zeg­gen dat ik er niet van hou wan­neer men spreekt over een ge­no­ci­de op chris­te­nen, bij­voor­beeld in het Mid­den-Oos­ten”, al­dus de paus. “Dit is re­duc­ti­o­nis­me! De waar­heid is dat het om ver­vol­ging gaat die chris­te­nen er­toe brengt te ver­trou­wen op de con­sis­ten­tie van hun ge­loof.” Dit “so­ci­o­lo­gisch re­duc­ti­o­nis­me” is niet van toe­pas­sing op dat “wat een mys­te­rie van het ge­loof is, de mar­te­laar!” De paus her­in­ner­de aan de Kop­ti­sche mar­te­la­ren die op een Li­bisch strand wer­den ver­moord door aan­han­gers van IS. Zij rie­pen al­le­maal “Je­zus, help mij!” Hoe­wel de­ze man­nen waar­schijn­lijk niet the­o­lo­gisch erg goed wa­ren on­der­legd, wa­ren zij niet­te­min “ge­loofs­ge­tui­gen”, al­dus paus Fran­cis­cus. (KN/CNA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.