Bon­je rond Brus­sel­se Ka­te­lijn

Katholiek Nieuwsblad - - WERELDKERK -

za­ten on­der meer de abt van Or­val, Lo­de Van Hec­ke, en de hulp­bis­schop voor het vi­ca­ri­aat Waals-Bra­bant, mgr. Jean-Luc Hud­syn. De voor­naams­te re­den dat mgr. De Ke­sel de sa­men­wer­king stop­zet, is dat het vol­gens hem “in de hui­di­ge om­stan­dig­he­den” be­ter is “zo een gang van za­ken niet te sti­mu­le­ren”. Door­gaan met de sa­men­wer­king zou vol­gens de aarts­bis­schop wij­zen “op een groot ge­brek aan so­li­da­ri­teit tus­sen de bis­schop­pen, zo­wel met de bis­schop­pen van ons land als met de Fran­se bis­schop­pen”. Mgr. De Ke­sel doelt op de Fran­se af­komst van het me­ren­deel van de pries­ters en se­mi­na­ris­ten van de Fra­ter­ni­teit. Vol­gens de aarts­bis- schop is het on­ge­past dat de Fra­ter­ni­teit se­mi­na­ris­ten uit Frank­rijk in Bel­gië op­leidt, ter­wijl daar “zo­veel stre­ken lij­den on­der een schrij­nend pries­ter­te­kort”.

De Broe­der­schap van de Hei­li­ge Apos­te­len werd in 2013 ge­sticht door de toen­ma­li­ge aarts­bis­schop van Me­che­len-Brus­sel, mgr. An­dréJo­zef Léo­nard. De Broe­der­schap be­staat uit pries­ters en se­mi­na­ris­ten. In Brus­sel heeft de ge­meen­schap 29 veel­al jon­ge le­den: zes pries­ters en 23 se­mi­na­ris­ten, on­der wie een dia­ken. De Broe­der­schap werd door mgr. Léo­nard aan­ge­steld voor de Brus­sel­se Sint-Ka­te­lij­ne­kerk, die vol­gens di­ver­se Bel­gi­sche ka­tho­lie­ken

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.