Om­slag no­dig bij de voor­be­rei­ding op eer­ste com­mu­nie en vorm­sel

Katholiek Nieuwsblad - - OPINIE -

In de over­gang van een volks­kerk naar een mis­si­o­nai­re kerk zijn er nieu­we uit­gangs­pun­ten no­dig voor de eer­ste com­mu­nie en vorm­sel­voor­be­rei­ding, be­toogt Mir­jam Spruit in de­ze bij­dra­ge.

De­ze maan­den ont­van­gen weer dui­zen­den kin­de­ren hun eer­ste com­mu­nie of vorm­sel in Ne­der­land. Naast al­le feest­vreug­de is er ech­ter ook re­den tot zorg. Jaar­lijks ne­men de aan­tal­len vor­me­lin­gen en eer­ste com­mu­ni­can­ten met en­ke­le dui­zen­den kin­de­ren af. Te­ge­lij­ker­tijd la­ten be­ge­lei­ders we­ten dat ze het moei­lijk vin­den om kin­de­ren en hun ou­ders warm te ma­ken voor de voor­be­rei­ding op de sa­cra­men­ten. Wat is er aan de hand? En wat kun­nen we doen om er­voor te zor­gen dat ook de vol­gen­de ge­ne­ra­tie de weg vindt naar Chris­tus en de Kerk? Een goed be­gin ma­ken we door niet al­leen te be­sef­fen dat de ker­ke­lij­ke si­tu­a­tie is ver­an­derd, maar door ook daad­wer­ke­lijk daar­mee re­ke­ning te hou­den in on­ze pas­to­ra­le prak­tijk. We le­ven niet meer in de tijd van de volks­kerk – een Kerk die van­zelf­spre­kend haar plaats in­nam in de sa­men­le­ving – maar in de tijd van de mis­si­o­nai­re of ‘keu­ze’ kerk. Men wordt nu al­leen be­trok­ken bij de Kerk als hij/zij er be­wust voor kiest. Ik pleit er­voor om de sa­cra­men­ten­voor­be­rei­ding op ba­sis van de­ze con­sta­te­ring vorm te ge­ven. De uit­gangs­pun­ten hier­on­der ge­schetst – die in lijn lig­gen met de Ori­ën­ta­tie­tekst voor de pa­ro­chie­ca­te­che­se, in 2009 uit­ge­ge­ven door de Ne­der­land­se bis­schop­pen­con­fe­ren­tie – ge­ven aan hoe een mis­si­o­nai­re hou­ding en weg ge­stal­te kan krij­gen in de he­den­daag­se sa­cra­men­ten­voor­be­rei­ding.

Eer­ste ver­kon­di­ging cen­traal

Ten eer­ste is het be­lang­rijk dat de voor­be­rei­ding op het vorm­sel en de eer­ste com­mu­nie plaat­sen van eer­ste ver­kon­di­ging of evan­ge­li­sa­tie wor­den, en niet voor een ver­de­re ver­die­ping van het ge­loof. Er ko- kern­bood­schap van het Evan­ge­lie uit te leg­gen en voor te le­ven. Het Evan­ge­lie draait om de per­soon van Je­zus Chris­tus en de ont­moe­ting met Hem, en niet in de eer­ste plaats om een mo­re­le bood­schap. De uit­da­ging is om men­sen tot de­ze ont­moe­ting met Chris­tus uit te no­di­gen, zo­dat ze kun­nen be­slis­sen om Hem na te vol­gen te mid­den van de kerk­ge­meen­schap. Het be­lang­rijk­ste is dat pas­to­res en an­de­re be­ge­lei­ders dit uit­gangs­punt sterk voor ogen hou­den en het in de ge­he­le voor­be­rei­ding la­ten te­rug­ko­men en men­sen uit­no­di­gen om hier naar toe te groei­en, on­ge­acht welk pro­ject ze ge­brui­ken. In­dien no­dig die­nen pas­to­res en be­ge­lei­ders zelf (ver­de­re) vor­ming te ont­van­gen hoe ze dat in de prak­tijk met kin­de­ren en ou­ders kun­nen vorm­ge­ven.

Ou­ders als doel­groep

Ten twee­de be­te­kent het dat we bij de eer­ste com­mu­nie en het vorm­sel niet lan­ger al­leen de kin­de­ren moe­ten zien als doel­groep van de sa­cra­men­ten­voor­be­rei­ding, maar ook hun ou­ders. Als de ou­ders met hun kin­de­ren spre­ken over wat zij bij de voor­be­rei­ding op de sa­cra­men­ten ge­hoord heb­ben, be­klijft er veel meer dan als dat niet ge­beurt. Daar­bij heb­ben de ou­ders ook vor­ming no­dig en de pa­ro­chie doet er ver­stan­dig aan dit aan te bie­den te­ge­lij­ker­tijd met de voor­be­rei­ding van de kin­de­ren. Dit kan op meer­de­re ma­nie­ren ge­beu­ren. Bij­voor­beeld door ruim­te te ma­ken voor de ge­dach­te­wis­se­ling tus­sen be­ge­lei­ders en ou­ders, via ou­der­avon­den en/of huis­be­zoek. Of door ze te la­ten par­ti­ci­pe­ren in de voor­be­rei­ding. Som­mi­ge pa­ro­chies heb­ben een ‘ou­der­kwar­tier­tje’ in­ge­voerd, waar­bij ou­ders aan het ein­de van de eer­ste com­mu­nie-bij­een­komst voor de kin­de­ren wor­den bij­ge­praat over wat er be­spro­ken is. Nog een ma­nier om de be­trok­ken­heid van ou­ders te ver­ho­gen, is door de voor­be­rei­ding van de eer­ste com­mu­nie en vorm­sel (deels) in ge­za­men­lij­ke bij­een­kom-

En­ke­le vol­was­se­nen ont­van­gen het vorm­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.