Ach­ter­hoe­de

Katholiek Nieuwsblad - - STACCATO -

De Por­tu­ge­zen kwa­men rond 1500 in Bra­zi­lië. Zij sticht­ten op ve­le plaat­sen ker­ken en ka­the­dra­len. In de­ze gods­ge­bou­wen moest ge­zon­gen wor­den en de Por­tu­ge­zen na­men daar­voor hun kerk­mu­ziek mee. Van de­ze vroe­ge pe­ri­o­de is ech­ter bij­na geen mu­ziek over­ge­le­verd. Wel is dui­de­lijk dat – ze­ker in de ka­the­dra­len – kerk­mu­ziek een be­lang­rij­ke plaats in­nam. Jef­frey Skid­mo­re reis­de naar Rio de Jan­ei­ro en liet zich on­der­dom­pe­len in de gees­te­lij­ke mu­ziek. Hij stuit­te op de mu­ziek van Jo­sé Maurí­cio Nu­nes Gra­cia en The­o­do­ro Cy­ro de Sou­za, bei­den uit de la­te acht­tien­de eeuw. Van De Sou­za voert Skid­mo­re het char­man­te mo­tet ‘As­cen­dit Deus’ uit. De mu­ziek over­tuigt, maar maakt een wei­nig oor­spron­ke­lij­ke in­druk. De stijl doet aan Ga­lup­pi den­ken, een Ve­ne­ti­aans com­po­nist die over­leed toen De Sou­za nog een jon­ge­man was. En ster­ker: op het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.