Film A Ho­lo­gram for the King

Katholiek Nieuwsblad - - CULTUUR -

Tus­sen het enor­me aan­bod nieu­we films dat we­ke­lijks in pre­mi­è­re gaat zit soms een exem­plaar waar­van je zelfs na af­loop niet goed weet of het kij­ken nu de moei­te waard was, of toch niet. A Ho­lo­gram for the King is zo’n film. Het ver­haal is ge­ba­seerd op het ge­lijk­na­mi­ge boek van Da­ve Eg­gers uit 2012 waar­in de Ame­ri­kaan­se za­ken­man Alan Clay wordt ge­volgd. Het le­ven van Clay staat op in­stor­ten: zijn vrouw is bij hem weg, hij dreigt zijn huis te ver­lie­zen en hij kan het col­le­ge­geld van zijn doch­ter niet be­ta­len. Clay is ge­nood­zaakt een suc­ces­vol­le za­ke­lij­ke deal te slui­ten. Dit moet ge­beu­ren in Sa­oe­di-Ara­bië, waar hij wordt ge­acht een ho­lo­gra­fisch te­le­con­fe­ren­tie­sys­teem te ver­ko­pen aan de koning. Di­rect na aan­komst be­landt Clay in een ver­war­ren­de zand­bak vol cul­tuur­ver­schil­len en spraak­ver­war­ring. Sa­men met zijn klei­ne team wordt hij on­der­ge­bracht in een win­de­ri­ge no­ma­den­tent zon­der air­co of wi­fi, pal naast een over­da­dig mar­me­ren kan­toor­pa­leis in een ver­der on­vol­tooi­de woes­tijn­stad. Ter­wijl het ul­tra­mo­der­ne sys­teem van Clay ie­de­re za­ken­part­ner ter we­reld dicht­bij kan bren­gen, blijkt de koning dag na dag on­vind­baar of on­be­reik­baar. Clay wan­kelt van het kast­je naar de muur en ver­vreemdt meer en meer. Zelf ech­ter, wijdt hij al zijn pro­ble­men aan een mys­te­ri­eu­ze bult op zijn rug. Voor al­le dui­de­lijk­heid, A Ho­lo­gram for the King is een ko­me­die. Zo af en toe is de film ook grap­pig, met dank aan de al­tijd ster­ke Tom Hanks als mid­li­fer Clay. Er pas­se­ren al­ler­lei ste­reo­ty­pen en voor­oor­de­len over de isla­mi­ti­sche cul­tuur, die daad­wer­ke­lijk voor een glim­lach zor­gen, maar even zo vaak de wenk­brau­wen doen fron­sen. Het soms gro­ve taal­ge­bruik ir­ri­teert. Is A Ho­lo­gram for the King dan op geen en­ke­le ma­nier de moei­te waard? Toch wel. De film doet meer dan het vol­gen van een man in cri­sis. Het woes­tijn­avon­tuur schetst ook een kri­tisch beeld van de di­gi­ta­le re­vo­lu­tie en de hier­door toe­ne­men­de glo­ba­li­se­ring. Tus­sen de fy­sie­ke en de vir­tu­e­le re­a­li­teit be­staat een com­plex span­nings­veld, zo wordt dui­de­lijk. A Ho­lo­gram for the King toont een ver­war­ren­de cul­tuur­clash ten ge­vol­ge van de (ver­meen­de) voor­uit­gang. Een tik­kel­tje ge­for­ceerd, maar uit­ein­de­lijk blijkt dat tus­sen het zand ook nog lief­de te vin­den is. Zon­der ho­lo­gram­men, wel­te­ver­staan. (Het­tie van der Ven)

Film: A Ho­lo­gram for the King (2016), Ver­e­nig­de Sta­ten/Duits­land, 98 min. Re­gie: Tom Tyk­wer, met o.a. Tom Hanks, Alexander Black en Sa­ri­ta Choud­hu­ry

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.