Me­dia

Katholiek Nieuwsblad - - CULTUUR -

April 2014 ver­trekt een Ne­der­land­se ex­pe­di­tie naar de Hi­ma­laya om de Cho Oyu, de op vijf na hoog­ste berg ter we­reld, te be­klim­men. Bij eer­de­re ex­pe­di­ties naar de­ze berg ver­on­ge­luk­ten twee Ne­der­lan­ders. De Cho Oyu ligt naast de Mount Everest waar in het voor­jaar van 2014 veer­tien sher­pa’s (berg­gid­sen) om­kwa­men. On­der­zoeks­jour­na­list en do­cu­men­tai­re­ma­ker Geert­jan Las­sche volgt de Ne­der­land­se ex­pe­di­tie op de voet, ging mee om­hoog en vroeg zich af wat de ‘he­mel­be­stor­mers’ ten diep­ste drijft. In the­o­rie is de Cho Oyu be­ter te doen dan de Everest. Maar de prak­tijk leert al snel an­ders voor de Ne­der­land­se he­mel­be­stor­mers. Maan­dag 27 ju­ni om 20.15 uur bij de EO op NPO 2.

Brood­je Ge­zond

‘Zijn twee gla­zen ro­de wijn per dag ge­zond?’ Ruim drie mil­joen Ne­der­lan­ders ge­lo­ven van wel, want zij drin­ken el­ke dag één of meer gla­zen wijn. In wijn zit­ten heel veel goe­de stof­fen, die zor­gen voor blin­ken­de ade­ren en een bla­kend hart. Maar win­nen die goe­de ef­fec­ten het uit­ein­de­lijk van de ra­va­ge die al­co­hol in je li­chaam aan­richt? Of is al­co­hol he­le­maal zo slecht nog niet? Mar­lijn en Er­sin zoe­ken het uit. Ze pra­ten met wijn­lief­heb­bers en ge­heel­ont­hou­ders. Een wijn­boer met een he­le ge­zon­de wijn, een toxi­co­loog, vi­no­loog Ha­rold Ha­mers­ma legt voor eens en al­tijd uit wat nou een goe­de wijn is en Er­sin doet een ver­sla­vings­test met een ver­sla­vings­arts. Dins­dag 28 ju­ni om 21.10 uur bij de KRO-NCRV op NPO 3.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.