Vluch­te­lin­gen

Katholiek Nieuwsblad - - FRONT PAGE - Mar­ta Pe­tro­sil­lo, Ro­me

Hoe de paus in­spi­reer­de tot het in­stel­len van ‘hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors’.

In een oe­cu­me­nisch ini­ti­a­tief wor­den mi­gran­ten via ‘hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors’ naar Ita­lië ge­bracht. Paus Fran­cis­cus steunt het ini­ti­a­tief en was zelf de eer­ste die zo’n cor­ri­dor open­de.

Vier jaar ge­le­den, op 8 ju­li 2013, maak­te paus Fran­cis­cus zijn al­ler­eer­ste of­fi­ci­ë­le reis bui­ten Ro­me, naar het klei­ne Si­ci­li­aan­se ei­land Lam­pe­du­sa. Hij wil­de de dui­zen­den mi­gran­ten ge­den­ken die ge­stor­ven wa­ren ter­wijl ze van­uit Noord-Afri­ka de zee over­sta­ken. Van­af dat mo­ment was het hel­der dat mi­gran­ten het hart van zijn pon­ti­fi­caat zou­den vor­men. En zo was het. De paus heeft geen kans voor­bij la­ten gaan om be­wust­zijn te cre­ë­ren voor het lot van mi­gran­ten, of zich con­creet in te zet­ten om hen te hel­pen. Hij nam er zelfs en­ke­le aan boord van zijn vlieg­tuig mee naar Ita­lië, zo­als hij deed op de te­rug­weg van het ei­land Les­bos, in april 2016.

‘Wel­kom’

Wat de paus die dag ver­we­zen­lijk­te, is een zo­ge­he­ten hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dor, een vei­li­ge weg om mi­gran­ten bin­nen te bren­gen. In de af­ge­lo­pen twee jaar is er in Ita­lië een pi­lot­pro­ject mee uit­ge­voerd door de Sant’Egidi­o­ge­meen­schap, in sa­men­wer­king met de Fe­de­ra­tie van Evan­ge­li­ca­le Ker­ken en de wal­den­zen- en me­tho­dis­ten­ker­ken. Het pro­ject start­te op 29 fe­bru­a­ri 2016, toen de klei­ne Fa­lak – die me­di­sche be­han­de­lin­gen no­dig had – in Ro­me aan­kwam, sa­men met haar ou­ders en jon­ge­re broer. Zo be­gon een pro­ject dat vluch­te­lin­gen naar Ita­lië bracht, voor­al Sy­ri­sche. De laat­ste groep kwam op 4 ju­li op het hoofd­vlieg­veld van Ro­me aan. Die om­vat­te 52 Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen – on­der wie 34 kin­de­ren – die de Sy­ri­sche oor­log ont­vlucht­ten. De groep werd ver­wel­komd door de voor­zit­ter van de Sant’Egidi­o­ge­meen­schap, Mar­co Im­pag­li­az­zo. “Wel­kom”, zei hij, “van nu af zal Ita­lië jul­lie land en jul­lie toe­komst zijn. Jul­lie zijn me­de­bur­gers en we zijn blij jul­lie te ver­wel­ko­men.” De laat­ste groep vluch­te­lin­gen was de ne­gen­de die tot nu toe in Ita­lië aan­kwam. De mi­gran­ten zijn on­der­ge­bracht bij ge­zin­nen en pa­ro­chies, en de kin­de­ren gaan naar school ter­wijl de vol- was­se­nen taal- of be­roeps­les­sen kun­nen vol­gen. Bo­ven­dien ont­van­gen zie­ke men­sen be­han­de­ling.

‘Eu­ro­pe­se on­ver­schil­lig­heid’

“Tot nu toe heb­ben we 855 men­sen naar Ita­lië ge­bracht”, ver­telt Im­pag­li­az­zo te­gen Ka­tho­liek Nieuws­blad, “en we ver­wach­ten de dui­zend ko­men­de ok­to­ber te be­rei­ken.” Op die ma­nier vul­len Sant’Egidio en de Fe­de­ra­tie van Evan­ge­li­ca­le Ker­ken de dui­zend vi­sa die de Ita­li­aan­se mi­nis­te­ries van Bin­nen- en Bui­ten­land­se Za­ken heb­ben toe­ge­we­zen. De Ita­li­aan­se re­ge­ring heeft in­mid­dels nog eens dui­zend vi­sa be­loofd, ter­wijl Frank­rijk en San Ma­ri­no, en waar­schijn­lijk bin­nen­kort Span­je, aan het pro­ject zul­len deel­ne­men. “Ons pro­ject is wer­ke­lijk een best prac­ti­ce”, ver­telt Im­pag­li­az­zo, “en toont dat het mo­ge­lijk is een weg te ope­nen in de Eu­ro­pe­se on­ver­schil­lig­heid. Eu­ro­pa liet al zien dat het niet in staat was men­sen te red­den, en ve­le mi­gran­ten stier­ven om die re­den in zee.” De Sant’Egidi­o­voor­zit­ter leg­de ook de drie hoofd­doe­len van het pro­ject uit: het ver­mij­den van boot­rei­zen over de Mid­del­land­se Zee, die al een hoog aan­tal do­den heb­ben ge­ëist; het om­zei­len van men­sen­smok­kel en het voor­ko­men van de uit­bui­ting door men­sen-

smok­ke­laars; slacht­of­fers van ver­vol­ging, mar­te­ling en ge­weld, en ge­zin­nen met kin­de­ren, ou­de­ren, zie­ken en men­sen met han­di­caps op een hu­ma­ni­tair vi­sum toe­gang tot Ita­lië ver­le­nen met de mo­ge­lijk­heid om daar asiel aan te vra­gen. Voor­stan­ders van het pro­ject be­na­druk­ken ook de vei­lig­heid die door het ini­ti­a­tief ver­ze­kerd wordt, aan­ge­zien ie­de­re mi­grant die naar Ita­lië komt, on­der­zocht wordt door de po­li­tie en het mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken.

‘Vre­de en le­ven’

“Red­den, ver­wel­ko­men en in­te­gre­ren: dat zijn de sleu­tel­woor­den van ons pro­ject”, voegt Im­pag­li­az­zo toe, be­na­druk­kend hoe be­lang­rijk de steun van paus Fran­cis­cus was bij het uit­voe­ren van het ini­ti­a­tief. “Hij was de eer­ste die hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors open­de toen hij te­rug­kwam van Les­bos en hij prees ons werk bij ver­schil­len­de ge­le­gen­he­den in woord en ge­baar.” Dat deed Fran­cis­cus al op 6 maart 2016, toen hij bij het an­ge­lus­ge­bed zei: “Als een con­creet te­ken van toe­wij­ding aan vre­de en le­ven wil ik de re­cen­te­lijk in Ita­lië ge­lan­ceer­de hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dors ten ba­te van vluch­te­lin­gen noe­men en er be­won­de­ring voor uit­druk­ken.”

Paus Fran­cis­cus en de or­tho­doxe pa­tri­arch Bart­ho­lo­mai­os tij­dens hun be­zoek aan Les­bos. Rechts van hen en­ke­le van de Sy­ri­sche vluch­te­lin­gen die de paus mee­nam naar Ro­me. Het was in fei­te de eer­ste ‘hu­ma­ni­tai­re cor­ri­dor’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.